100% gwarancja

oryginalności

darmowa dostawa

w Polsce od 149 zł

prezent

dla zamówień > 300 zł

Black Friday 2019: 5 za 3 - regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI „Black Weekend 2019. Kup 5 rzeczy w cenie 3”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji „Black Weekend 2019. Kup 5 rzeczy w cenie 3” (dalej jako: „Promocja”) jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 526-17-24-308, kapitał zakładowy w wysokości 12.156.000 zł (wpłacony w całości) (dalej jako: „ Organizator”), bezpośredni kontakt: tel. [+48] 22 318 20 00 oraz fax [+48] 22 318 20 01, oficjalna strona: www.legia.com.

2. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego pod adresem sklep.legia.com i oficjalnego sklepu stacjonarnego Legia FanStore, znajdującego się przy ul. Łazienkowskiej 3.

3. Promocją objęte są wszystkie produkty z kategorii akcesoria (dalej jako: „Produkty”) z oferty sklepów, o których mowa w ust. 2 powyżej (dalej jako: „Oferta”).

4. Promocja dotyczy również Produktów przecenionych.

5. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 25.11.2019 r. od godz. 10:00 do 01.12.2019 r. do godz. 23:59 w sklepie internetowym, oraz okres od 25.11.2019 od godz. 10:00 do 01.12.2019 r. do godz. 16:00 w sklepie stacjonarnym.

6. Promocja nie stanowi żadnej z gier hazardowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r., w szczególności nie jest związana z przeprowadzaniem jakiejkolwiek loterii lub losowania.

§ 2. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. W przypadku jednoczesnego nabycia przez klienta pięciu (5) Produktów z dostępnej Oferty w okresie trwania Promocji, ich łączna Cena Nominalna (przy czym za „ Cenę Nominalną” uznaje się cenę, po jakiej Produkt oferowany jest do sprzedaży zgodnie z Ofertą) zostanie obniżona o Cenę Nominalną dwóch (2) najtańszych z nich.

2. Promocja podlega zwielokrotnieniu, co oznacza, iż w przypadku jednoczesnego zakupu dziesięciu (10) Produktów, ich łączna Cena Nominalna zostanie obniżona o Cenę Nominalną czterech (4) najtańszych Produktów, w przypadku jednoczesnego zakupu piętnastu (15) Produktów – o Cenę Nominalną sześciu (6) najtańszych Produktów, itd.

3. Rabat, o którym mowa powyżej, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

4. W przypadku zwrotu Produktu zakupionego w Promocji, Cena Nominalna Produktu zwróconego zostanie zwrócona Klientowi po uprzednim obniżeniu o rabat udzielony zgodnie z ust. 1 powyżej, co oznacza, że:

a. W przypadku zwrotu Produktów, o którego Cenę Nominalną uległa obniżeniu łączna Cena Nominalna Produktów, kwota zwrotu wyniesie 0 PLN,

b. W przypadku zwrotu któregokolwiek z pozostałych Produktów, Cena Nominalna tego Produktu zostanie zwrócona Klientowi po obniżeniu o Cenę Nominalną najtańszych Produktów; również w przypadku kiedy Klient skorzystał z prawa zwielokrotnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej,

c. W przypadku zwrotu Produktów, o których Cenę Nominalną uległa obniżeniu łączna Cena Nominalna Produktów, oraz któregokolwiek z pozostałych Produktów, kwota zwrotu równa będzie Cenie Nominalnej droższego Produktu (tego, którego cena nie zmniejszyła się).

5. Prawa, o których mowa w rozdz. II ust. 1–2 powyżej nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, w tym dotyczących posiadaczy karnetów zwykłych, Silver lub Gold na mecze pierwszej seniorskiej drużyny piłkarskiej Organizatora lub najemców lóż biznesowych znajdujących się na trybunie zachodniej Stadionu Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3.

8. W przypadku obowiązywania innych promocji cenowych/rabatowych uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

2. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną Organizatora.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także Regulamin Sklepu Stacjonarnego (dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepie stacjonarnym Fanstore) oraz Regulamin Sklepu Internetowego Legii Warszawa S.A. dostępny pod adresem https://sklep.legia.com/regulamin/.

7. Uczestnik Promocji posiadający status Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem Promocji a Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej..

8. Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektoratach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej.

9. Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem Promocji a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).).

10. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Uczestnika Promocji posiadającego status konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2019 r.