100% gwarancja

oryginalności

darmowa dostawa

dla zamówień PL > 250 zł

prezent

dla zamówień > 300 zł

Regulamin promocji: asortyment adidas 3 za 2

REGULAMIN PROMOCJI „Wyprzedaż adidasa. Kup 3 rzeczy w cenie 2


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Wyprzedaż adidasa. Kup 3 rzeczy w cenie 2” (dalej jako: „Promocja”) jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 526-17-24-308, kapitał zakładowy w wysokości 12.156.000 zł (wpłacony w całości) (dalej jako: „ Organizator”), bezpośredni kontakt: tel. [+48] 22 318 20 00 oraz fax [+48] 22 318 20 01, oficjalna strona: www.legia.com.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego pod adresem sklep.legia.com, oficjalnego sklepu stacjonarnego Legia FanStore, znajdującego się przy ul. Łazienkowskiej 3.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty (dalej jako: „Produkty”) z oferty sklepów, o których mowa w ust. 2 powyżej (dalej jako: „Oferta”).
 4. Promocja dotyczy również Produktów przecenionych.
 5. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 29.05.2019 r. od godz. 19:16 r. do odwołania.
 6. Promocja nie stanowi żadnej z gier, o których mowa w art. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r., w szczególności nie jest związana z przeprowadzaniem jakiejkolwiek loterii lub losowania.

§ 2. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. W przypadku jednoczesnego nabycia przez klienta trzech (3) Produktów z dostępnej Oferty w okresie trwania Promocji, ich łączna Cena Nominalna (przy czym za „ Cenę Nominalną” uznaje się cenę, po jakiej Produkt oferowany jest do sprzedaży zgodnie z Ofertą) zostanie obniżona o Cenę Nominalną najtańszego z nich.
 2. Promocja podlega zwielokrotnieniu, co oznacza, iż w przypadku jednoczesnego zakupu sześciu (6) Produktów, ich łączna Cena Nominalna zostanie obniżona o Cenę Nominalną dwóch (2) najtańszych Produktów, w przypadku jednoczesnego zakupu dziewięciu (9) Produktów – o Cenę Nominalną trzech (3) najtańszych Produktów, itd.
 3. Rabat, o którym mowa powyżej, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 4. W przypadku zwrotu Produktu zakupionego w Promocji, Cena Nominalna Produktu zwróconego zostanie zwrócona Klientowi po uprzednim obniżeniu o rabat udzielony zgodnie z ust. 1 powyżej, co oznacza, że:
  1. W przypadku zwrotu Produktu, o którego Cenę Nominalną uległa obniżeniu łączna Cena Nominalna Produktów, kwota zwrotu wyniesie 0 PLN,
  2. W przypadku zwrotu któregokolwiek z pozostałych Produktów, Cena Nominalna tego Produktu zostanie zwrócona Klientowi po obniżeniu o Cenę Nominalną najtańszego z Produktów, a jeżeli Klient skorzystał z prawa zwielokrotnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej – o Cenę Nominalną najtańszych Produktów,
  3. W przypadku zwrotu Produktu, o którego Cenę Nominalną uległa obniżeniu łączna Cena Nominalna Produktów, oraz któregokolwiek z pozostałych Produktów, kwota zwrotu równa będzie Cenie Nominalnej droższego Produktu.
 5. Prawa, o których mowa w rozdz. II ust. 1–2 powyżej nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, w tym dotyczących posiadaczy karnetów zwykłych, Silver lub Gold na mecze pierwszej seniorskiej drużyny piłkarskiej Organizatora lub najemców lóż biznesowych znajdujących się na trybunie zachodniej Stadionu Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3.
 8. W przypadku obowiązywania innych promocji cenowych/rabatowych uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną Organizatora.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), a także Regulamin Sklepu Stacjonarnego (dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepie stacjonarnym Fanstore) oraz Regulamin Sklepu Internetowego Legii Warszawa S.A. dostępny pod adresem https://sklep.legia.com/regulamin/.
 7. Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między uczestnikiem Promocji a Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 8. Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy zawartej na odległość. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 9. Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między uczestnikiem Promocji a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 10. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego uczestnik Promocji posiadający status konsumenta może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez uczestnika Promocji posiadającego status konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 12. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2019 r.