100% gwarancja

oryginalności

darmowa dostawa

dla zamówień PL > 250 zł

prezent

dla zamówień > 300 zł

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI „15zł zniżki przy płatności BLIKIEM”

(dalej: „Regulamin”)§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji „15zł zniżki przy płatności BLIKIEM” (dalej: „Promocja”) jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402, NIP 526-17-24-308, kapitał zakładowy w wysokości 12.156.000 zł (wpłacony w całości), bezpośredni kontakt: tel. [+48] 22 318 20 00 oraz fax [+48] 22 318 20 01, oficjalna strona internetowa: www.legia.com, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja organizowana jest wyłącznie w sklepie internetowym Organizatora pod nazwą „FanStore” dostępnym pod adresem https://sklep.legia.com/ (dalej: „Sklep Internetowy”).
 3. Promocja ma na celu zwiększenie sprzedaży produktów (towarów) w Sklepie Internetowym poprzez udostępnienie klientom możliwości regulowania płatności za pośrednictwem transakcji płatniczych BLIK realizowanych przy wykorzystaniu Systemu Płatności Mobilnych BLIK.
 4. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w Sklepie Internetowym określa Regulamin Sklepu Internetowego Legii Warszawa S.A. dostępny pod adresem https://sklep.legia.com/regulamin/.§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik Promocji”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która w czasie trwania Promocji określonym w § 4 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu produktu (z wyłączeniem bonu podarunkowego) w Sklepie Internetowym za kwotę co najmniej 100,00 zł brutto i dokona płatności za ten zakup poprzez transakcję BLIK przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej obsługującej płatności BLIK. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w Promocji przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 2. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie użytkownik aplikacji mobilnej obsługującej płatności BLIK korzystający z tej formy płatności przy realizacji zakupów w Sklepie Internetowym. Przez transakcję BLIK na potrzeby Regulaminu rozumie się wykonanie przez Uczestnika Promocji transakcji płatniczej rozliczanej w Systemie Płatności BLIK /Schemacie BLIK§ 3. ZASADY PROMOCJI

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, w ramach Promocji Organizator będzie udzielać każdemu Uczestnikowi Promocji dokonującemu zakupów w Sklepie Internetowym na minimalną kwotę zamówienia nie niższą niż 100,00 zł brutto (bez kosztów dostawy) i regulującemu płatność za zakupy poprzez transakcję BLIK jednorazowego rabatu (zniżki) w wysokości 15,00 zł brutto.
 2. Promocja nie dotyczy zakupu bonów podarunkowych.
 3. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, każdorazowo do danej transakcji otrzymując rabat, aż do wyczerpania się kwoty przeznaczonej na rabaty, której limit określony został w § 4 pkt. 2 Regulaminu. Celem uniknięcia wątpliwości ustala się, że rabat dotyczy wyłącznie jednej transakcji w Sklepie Internetowym, a nie poszczególnych produktów. W przypadku zakupu co najmniej dwóch produktów w Sklepie Internetowym w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji uzyskuje jeden rabat.
 4. Rabat zostanie naliczony wyłącznie po wybraniu BLIKa jako formy płatności. Rabat, o którym mowa powyżej, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 5. W przypadku anulowania przez Uczestnika Promocji zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży rabat nie przysługuje.
 6. Promocja łączy się z innymi promocjami Sklepu Internetowego.§ 4. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa od dnia 27.08.2018 do dnia 30.11.2018 roku, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia limitu liczby transakcji BLIK objętych Promocją, który wynosi 1.000 (jeden tysiąc).
 2. Limit zniżek dla wszystkich transakcji BLIK objętych Promocją wynosi 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto.§ 5. REKLAMACJE I SPORY KONSUMENCKIE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną wskazaną w Regulaminie Sklepu Internetowego Legii Warszawa S.A. dostępnym pod adresem https://sklep.legia.com/regulamin/.
 2. Kwotami podlegającymi zwrotowi Uczestnikowi Promocji przez Organizatora w przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.) lub § 7 Regulaminu Sklepu Internetowego Legii Warszawa S.A., tj. odstąpienia lub częściowego odstąpienia od umowy dot. zakupu produktu (towaru) w Sklepie Internetowym będą kwoty zakupu produktu (towaru) podlegającego zwrotowi.
 3. Prawa, o którym mowa w § 3 powyżej nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), a także Regulamin Sklepu Internetowego Legii Warszawa S.A. dostępny pod adresem https://sklep.legia.com/regulamin/.
 6. Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem Promocji a Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy zawartej na odległość. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 8. Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem Promocji a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 9. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Uczestnika Promocji posiadającego status konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd.§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa). Możesz skontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres: daneosobowe@legia.pl.
 2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Promocji – podstawą prawną przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Promocji;
  2. w celu realizacji obowiązków prawnych o charakterze podatkowym i rachunkowym;
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.
 3. Do Twoich danych dostęp będą miały podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów oraz rozwiązań IT stosowanych przez Organizatora.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. W związku z tym, że Organizator przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg praw, o których mowa poniżej.
 6. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z nami (dane kontaktowe w ust. 1 powyżej).
 7. Jeżeli zwrócisz się do Organizatora z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, Organizator może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.
 8. Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych.
 9. Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych.
 10. Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych.
 11. Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
 12. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy prawa.
 13. Podanie danych jest wymagane przez Organizatora, abyś mógł uczestniczyć w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Promocji.
 14. Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://sklep.legia.com/regulamin-promocji/. 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Jeżeli doszło do naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika Promocji z udziału w Promocji.
 4. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016.471 j.t.), w szczególności nie jest związana z przeprowadzaniem jakiejkolwiek loterii lub losowania.