100% gwarancja

oryginalności

darmowa dostawa

w Polsce od 300 zł

prezent

dla zamówień > 1000 zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEGII WARSZAWA S.A. od 01.01.2023 roku

§ 1.

DEFINICJE

W dalszej części Regulaminu wyrażenia pisane wielkimi literami należy rozumieć w sposób określony poniżej:

1) „Bon podarunkowy Legii” – bon towarowy na okaziciela w formie elektronicznej, wydany przez

Sprzedawcę i dostępny do nabycia w Sklepie Internetowym Legii, uprawniający posiadacza do wymiany

go na Towar dostępny w Sklepie Internetowym Legii albo w Sklepie Stacjonarnym Legii „FanStore”,

zlokalizowanym przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, do maksymalnej kwoty wartości nominalnej bonu,

w terminie 1 (jednego) roku od dnia dokonania zakupu (okres ważności Bonu podarunkowego Legii);

2) „Dzień roboczy” – oznacza każdy dzień tygodnia niebędący sobotą lub dniem wolnym od pracy w ustawy

z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1920., t.j. ze zm.);

3) „Karnet” – oznacza obowiązujący imienny pakiet biletów na dany sezon piłkarski, oferowany do sprzedaży

przez Sprzedawcę pod nazwą „karnet”, uprawniający do wejścia na Stadion i zajęcia przypisanego miejsca

na Mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy w danym sezonie piłkarskim, niestanowiący karnetu do Strefy

Silver Club, karnetu do Strefy Legends Club oraz karnetu do Strefy Gold Club, zakupiony zgodnie z

aktualnym właściwym regulaminem sprzedaży karnetów na Mecze rozgrywane na Stadionie w danym

sezonie piłkarskim;

4) „Karta Kibica” – oznacza obowiązującą plastikową kartę z wbudowanym mikroprocesorem wydaną przez

Klub z widoczną datą ważności, umożliwiającą identyfikację osób wchodzących na Stadion,

5) „Klient” – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być

świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta na odległość może być umowa sprzedaży

Towaru;

6) „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7) „Konsument-Przedsiębiorca” – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z

jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności

gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, do której stosuje się w zakresie przewidzianym wyłącznie przepisami prawa powszechnego

przepisy dotyczące konsumentów, tj. w myśl art. 3855 kodeksu cywilnego („k.c.”) stosuje się przepisy

dotyczące konsumenta zawarte w art. 3851-3853 k.c. oraz w myśl art. 5564 k.c. stosuje się przepisy

dotyczące konsumenta zawarte w dziale II. Tytułu XI. „Sprzedaż” k.c., z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie

drugie k.c., Ponadto, zgodnie z art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („ustawa o

prawach konsumenta”) do Konsumenta-Przedsiębiorcy stosuje się przepisy dotyczące konsumenta

zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b ustawy o prawach konsumenta;

8) „Konto Klienta” – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez

Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia

Konta Klienta;

9) „Mecz” – oznacza mecz piłki nożnej, w którym występuje pierwszy seniorski zespół piłkarski Klubu w roli

gospodarza, rozgrywany na Stadionie w ramach oficjalnych rozgrywek piłkarskich w danym sezonie

piłkarskim, organizowany jako sportowa impreza masowa;

10) „Nabywca” – oznacza osobę, która zawarła na odległość ze Sprzedawcą umowę (w języku polskim) w

zakresie nabycia Towaru (w tym Bonu podarunkowego Legii) za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Legii;

11) „Regulamin” – niniejszy regulamin sklepu internetowego Legii Warszawa S.A. działającego pod adresem

www.sklep.legia.com prowadzonego przez Sprzedawcę tj. spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w

Warszawie;

12) „Rejestracja” – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla

korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego Legii;

13) „Sklep Internetowy Legii” – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym

www.sklep.legia.com prowadzony przez Sprzedawcę tj. spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w

Warszawie;

14) „Sklep Stacjonarny Legii” – oznacza sklep stacjonarny Sprzedawcy „Fan Store” znajdujący się przy ul.

Łazienkowskiej 3 w Warszawie;

15) „Sprzedawca” lub „Klub” – oznacza spółkę pod firmą Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy

ulicy Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS: 0000097402, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:

5261724308, REGON: 012362484, BDO: 000391057, e-mail: sklep.online@legia.pl, nr telefonu (22) 318

20 29, ze Sprzedawcą można kontaktować się za pomocą w/w danych;

16) „Stadion” – oznacza stadion piłkarski, tj. Stadion Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

znajdujący się w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, na którym rozgrywane są Mecze;

17) „Towar” – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Legii;

18) „Umowa sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Towaru na odległość (drogą elektroniczną, bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron), zawartą pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy Legii w ramach swojej działalności gospodarczej. Każdy klient Sklepu

Internetowego Legii może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych wskazanych w §

1 pkt. 15) powyżej.

2. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną ustanawia Regulamin, który określa:

a) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz klientów Sklepu Internetowego

Legii; oraz

b) zasady wykorzystywania Bonów podarunkowych Legii; oraz

c) zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Legii przez ich klientów.

3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii usługi elektroniczne zgodnie z

Regulaminem.

4. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie Internetowym Legii są podawane w złotych polskich i zawierają podatek

VAT, o ile jest należny (cena brutto). Ceny tych samych Towarów na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego

Legii oraz w Sklepie Stacjonarnym Legii mogą być różne. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie

kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową

sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

5. Ponadto, w przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru, obok informacji o obniżonej cenie, widnieje

informacja o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni przed

wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok

informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która

obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia

obniżki.

6. Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana jako aktualna przy Towarze w chwili złożenia

przez Nabywcę zamówienia. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie,

przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym Legii oraz wprowadzania do nich

zmian. Zmiany cen nie rzutują na Umowy sprzedaży zawarte z Nabywcą przed zmianą cen.

7. Informacje o Towarach w Sklepie Internetowym Legii nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a

jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Legii były na

najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności

3

Sklepu Internetowego Legii w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany

sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji Sklepu Internetowego Legii, czy też zmiany platformy,

oprogramowania czy dostawcy systemu Sklepu Internetowego Legii.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych

przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Nabywcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez

oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Nabywcę.

10. Sprzedawca w dobrej wierze informuje, że indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice

pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Nabywcy czy Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor,

proporcje itp.).

11. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ, znaki towarowe umieszczone w Sklepie

Internetowym Legii stanowią wyłączną własność Sprzedawcy (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć

prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego Legii w celach prezentacji Towarów, do których

to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich). Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z

niniejszym Regulaminem bądź po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy zastrzeżonej pod

rygorem nieważności.

12. Wykorzystane w Sklepie Internetowym Legii znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do

podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie Internetowym Legii wyłącznie w celach informacyjnych lub w

związku z informowaniem o partnerstwie / sponsoringu Sprzedawcy, w tym klubu piłkarskiego prowadzonego

przez Sprzedawcę.

13. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego Legii w celu prowadzenia

przez Klienta działalności, która naruszałaby interes usługodawcy Sklepu Internetowego Legii lub Sprzedawcy,

tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu

treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści

nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

14. Korzystający ze Sklepu Internetowego Legii nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Sklep Internetowy

Legii, w tym w szczególności w treści znajdujące się w Sklepie Internetowym Legii.

15. W ramach Sklepu Internetowego Legii, Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania reklam oraz innych

treści komercyjnych.

16. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu

Internetowego Legii było maksymalnie bezpieczne. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym

zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Legii, tak jak wszelkich innych serwisów

internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu Internetowego Legii

przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu

Internetowego Legii.

17. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą

elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby

nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane

wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy zabezpieczające przed zagrożeniami dla

cyberbezpieczeństwa (np. złośliwym oprogramowaniem, fałszywymi stronami internetowymi służącymi do

wyłudzania danych) i chroniące tożsamość użytkowników Internetu. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do

Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

18. Sklep Internetowy Legii nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów, jak również sprzedaży Towarów z

przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży.

19. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od

Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 k.c.) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni

od dnia dostawy Towaru. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania

przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży.

Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do

Sprzedawcy.

§ 3.

WARUNKI DOSTĘPU DO SKLEPU INTERNETOWEGO LEGII

1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu Internetowego Legii jest wykorzystanie urządzenia

komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Legii przez klienta będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące

szczegółowe wymagania techniczne:

a) głębia kolorów: 32 bity lub wyższa;

b) przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari;

c) włączona obsługa cookies;

d) włączona obsługa Javascript.

3. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 3 ust. 1 i 2 powyżej nie będzie

mógł umożliwić klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego Legii, w tym złożenia zamówienia za

pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii ani przeprowadzenia procedury zawarcia Umowy sprzedaży, ani

też zrealizowania zawartej Umowy sprzedaży.

4. Sprzedawca świadczy na rzecz klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) umożliwienie zawierania Umów w Sklepie Internetowym Legii;

b) umożliwienie zakładania indywidulanych Kont Klientów w Sklepie Internetowym Legii;

c) wydawanie i realizowanie Bonów podarunkowych Legii;

d) przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym

Legii.

5. Każdy klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedającego

usług wskazanych w § 3 ust. 4 pkt. b) i d) powyżej.

6. Klient, który korzysta ze Sklepu Internetowego Legii, zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) korzystania ze Sklepu Internetowego Legii w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego Legii niezamówionej informacji

handlowej;

d) korzystania ze Sklepu Internetowego Legii w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;

e) korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego Legii do użytku własnego.

7. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób

uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w

szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób

wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

8. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o

funkcjonalnościach Towarów z elementami cyfrowymi oraz treści cyfrowych oraz mających zastosowanie

technicznych środkach ich ochrony (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie danego

produktu).

9. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o

mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Towarów z elementami cyfrowymi lub treści

cyfrowych (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie danego produktu).

§ 3a

REJESTRACJA KONTA KLIENTA

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Legii.

3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie

internetowej Sklepu Internetowego Legii i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do

Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas

Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

5

4. Dodatkowo, Klient za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego Legii może dokonać Rejestracji

oraz późniejszego logowania w Sklepie Internetowym Legii, a także przekazywania danych wysyłkowych do

realizacji zamówienia.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie na adres poczty

elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą

zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje

możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4.

ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia na Towar przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zamówienia dostępny w Sklepie

Internetowym Legii. Celem uniknięcia wątpliwości nie ma możliwości złożenia zamówienia telefonicznie lub emailowo.

2. W celu złożenia zamówienia Klient musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Każdy

Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie Internetowym Legii swojego indywidualnego Konta Klienta. Celem

uniknięcia wątpliwości w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Legii za pośrednictwem strony

internetowej Sklepu Internetowego Legii oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej

Sklepu Internetowego Legii, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.

3. Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem

posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie Umowy w

formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub

niekompletne, nie będą realizowane.

4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, stanowiącego ofertę zawarcia Umowy, Klient otrzymuje e-mail od

Sklepu Internetowego Legii na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania przez

Sprzedawcę (tj. wpłynięcia) złożonego przez Klienta zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa,

na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem realizacji

zamówienia. Z momentem otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia, w tym o dostępności przedmiotu

zamówienia w Sklepie Internetowym Legii, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Potwierdzenie, o którym

mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach

konsumenta. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych

należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep Internetowy Legii rachunek bankowy.

Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Nabywcy niezwłocznie, jednak nie

później niż w terminie 30 dni (z wyłączeniem Towarów, co do których mogą być prowadzone zapisy na

sprzedaż (np. Towary z kolekcji limitowanych (m.in. trzecia koszulka meczowa czy kolekcje retro) czy też

Towarów w stosunku do których Sprzedawca wskazał, że będą one dostępne w późniejszym terminie).

5. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że Towar jest dostępny w

magazynie Sklepu Internetowego Legii oraz pod warunkiem zapłaty należności za przedmiot zamówienia przez

Nabywcę. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, w przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych

zamówieniem w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu Internetowego Legii, Nabywca zostanie

poinformowany o stanie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji

poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia

wysłania ww. informacji decyzji o jednym z następujących sposobów realizacji zamówienia:

a) całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia

przez Sklep Internetowy Legii zamówienia (o ile to możliwe); albo

b) częściowa realizacja zamówienia oraz odstąpienie od realizacji zamówienia w zakresie Towaru

niedostępnego w magazynie Sklepu Internetowego Legii; albo

c) anulowanie całości zamówienia.

6. W przypadku Towarów, na których sprzedaż prowadzone są zapisy, bądź co do których Sprzedawca wskazał,

że będą one dostępne w późniejszym terminie, Sprzedawca będzie informował o terminie ich dostępności (np.

Towary z kolekcji limitowanych - m.in. trzecia koszulka meczowa czy kolekcje retro).

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z personalizacją, jeżeli treść

personalizowana jest uważana za obraźliwą, wulgarną lub narusza dobre imię lub renomę Legii, członków jej

organów, pracowników, zawodników, członków sztabu, kibiców Legii lub dobra osobiste osób trzecich.

8. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego Zamówienia do momentu wysłania

zamówienia lub przekazania do odbioru osobistego.

9. Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w Dni robocze.

10. Czas realizacji zamówienia Towaru spersonalizowanego może wydłużyć się w stosunku do czasu realizacji

wskazanego w Regulaminie dla standardowego zamówienia.

§ 5.

PŁATNOŚCI

1. Płatności na rzecz Sklepu Internetowego Legii mogą zostać dokonane:

a) w formie przelewu internetowego za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatniczych, które w danym

momencie będą stosowane przez Sprzedawcę), w tym:

- poprzez zapłatę kartą płatniczą;

- przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych

akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ew. ograniczeń

wprowadzanych przez operatora płatności mobilnych BLIK (np. w zakresie kwot danej transakcji);

- przez system ratalny (z zastrzeżeniem, że taka forma płatności: (i) zastrzeżona jest tylko Klientów

zalogowanych do indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym Legii; (ii) nie dotyczy

wszystkich Towarów (Sprzedawca zastrzega prawo wprowadzenia ograniczenia zakresu Towarów,

których dotyczy taka forma płatności – w szczególności taka forma płatności nie dotyczy Towarów w

postaci koszulek meczowych czy Towarów personalizowanych), a także (iii) wymaga spełnienia

dodatkowych warunków danego banku dotyczących danego systemu ratalnego);

b) przez system płatniczy Klarna (z zastrzeżeniem, że taka forma płatności: (i) zastrzeżona jest tylko Klientów

zalogowanych do indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym Legii; (ii) nie dotyczy wszystkich

Towarów (Sprzedawca zastrzega prawo wprowadzenia ograniczenia zakresu Towarów, których dotyczy

taka forma płatności – w szczególności taka forma płatności nie dotyczy Towarów w postaci koszulek

meczowych czy Towarów personalizowanych), a także (iii) wymaga spełnienia dodatkowych warunków

dotyczących systemu płatniczego Klarna (zob. Warunki zakupów Klarna

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/pl_pl/user);

c) przy odbiorze przesyłki, tzw. za pobraniem (z zastrzeżeniem, że taka forma płatności: (i) zastrzeżona jest

tylko Klientów zalogowanych do indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym Legii oraz (ii) nie

dotyczy wszystkich Towarów (Sprzedawca zastrzega prawo wprowadzenia ograniczenia zakresu

Towarów, których dotyczy taka forma płatności – w szczególności taka forma płatności nie dotyczy

Towarów w postaci koszulek meczowych czy Towarów personalizowanych).

Każdorazowo szczegółowe dane na temat systemów płatności są dostępne pod adresem:

https://sklep.legia.com/formy-platnosci/, a także bezpośrednio na stronach internetowych danego operatora

płatności.

2. Rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie Internetowym Legii (z wyjątkiem przesyłek za

pobraniem oraz realizacji Bonu podarunkowego Legii) odbywa się za pośrednictwem serwisu płatności

elektronicznych (przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub dodania innych operatorów

płatności on-line). Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za Towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy

operatora systemu płatniczego, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Nabywcę. Serwis

płatniczy może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Nabywcę, w szczególności w przypadku

powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia

realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez serwis płatności elektronicznych, potwierdzenia dokonania

płatności przez Nabywcę. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym

instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może

posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych

wydziałów Policji. Sprzedawca udostępnia Nabywcy odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są

automatycznie przekazywane do partnera systemu elektronicznych płatności (np. banku) za pośrednictwem

serwisu elektronicznych płatności.

3. Nabywca po zatwierdzeniu formularza transakcji zawierającego podsumowanie zamówienia (przycisk

„Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) i wybraniu formy płatności, jest automatycznie

przekierowywany odpowiednio:

a) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum

autoryzacyjno-rozliczeniowego;

b) w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego za pośrednictwem elektronicznego serwisu

płatniczego - na stronę internetową banku;

4. W celu dokonania płatności Nabywca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych

banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku

dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie

uzupełnionym przez serwis płatniczy, płatność może nie zostać zrealizowana.

5. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez klienta przedpłaty

jako formy płatności i niedokonania płatności niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w

momencie wyboru przez klienta systemem BLIK, zamówienie złożone przez klienta może zostać anulowane

(co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty klienta przez Sprzedawcę). Dla uniknięcia wątpliwości

podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru

przez klienta formy płatność kartą, systemem Blik przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę

działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie

późniejszym.

§ 6.

ODBIÓR I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Nabywca ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie w formularzu

zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 powyżej, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:

a) wysyłka Towaru na adres wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia lub w ramach rejestracji

indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym Legii;

b) odbiór osobisty Towaru w stacjonarnym Sklepie Stacjonarnym Legii „FanStore”, zlokalizowanym przy ul.

Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

2. Wysyłka Towaru, o której mowa w ust. 1. pkt a) powyżej, następuje w terminie do 7 Dni roboczych (z

wyłączeniem zamówień, o których mowa w § 4 ust. 6 powyżej) od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia

zapłaty należności przez Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane. Wysyłki są

realizowane na wyłącznie terenie Rzeczypospolitej Polski, Europy, USA, Kanady i Australii, przy czym

przewidywany czas dostawy Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzależniony jest od

docelowego kraju dostawy i może potrwać dłużej niż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wysyłka Towaru, o której mowa w § 6 ust. 1. pkt a) powyżej, może nastąpić w drodze jednej z poniższych form

realizacji zamówienia, którą należy wybrać w formularzu zamówienia:

a) przesyłki kurierskiej zwykłej lub InPost Paczkomat; albo

b) przesyłki za pobraniem (płatność przy odbiorze).

4. W przypadku wyboru przez Nabywcę odbioru osobistego Towaru w Sklepie Stacjonarnym Legii „FanStore”, o

którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. b) powyżej, Nabywca otrzyma na wskazany przez siebie zgodnie z § 4 ust. 2

powyżej adres e-mail wiadomość o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru w terminie do 7 Dni

roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę od serwisu płatniczego potwierdzenia zapłaty należności przez

Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane.

5. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany przez Nabywcę w zamówieniu,

zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Paczki wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele (z wyłączeniem dodatkowej usługi

InPost Paczka w Weekend) i święta.

7. W przypadku wybrania przez Klienta dostawy innej niż odbiór w Sklepie Stacjonarnym Legii, zamówione

Towary są dostarczane do Klienta. Sposób dostawy oraz jej warunki mogą się różnić w zależności od wagi

zamówionego Towaru, o czym Klient każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za

pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego Legii.

8. Każdorazowo szczegółowe zasady odbioru i dostawy dostępne są pod adresem: https://sklep.legia.com/formydostawy/.

§ 7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Nabywca będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą

Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej

bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2

i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jednakże należy wskazać, że zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach

konsumenta tożsame uprawnienie jak wskazane w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu przysługuje

również Konsumentowi-Przedsiębiorcy. Sprzedawca w zakresie dozwolonym przepisami prawa zastrzega

sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Nabywcę w toku procedury składania zamówienia w celu

ustalenia czy stanowi on podmiot wskazany w art. 3855 k.c. (tj. Konsumenta-Przedsiębiorcę) i w konsekwencji

czy do Nabywcy mają zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów.

2. Celem wyjaśnienia początek biegu 14-dniowego terminu na skorzystanie przez Konsumenta / Konsumenta-

Przedsiębiorcę z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 powyżej, rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego

własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę lub

wskazaną przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w

przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w

posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie

pierwszego z towarów;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Pouczenie o prawie o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Po upływie 14-dniowego

terminu, o którym mowa powyżej, prawo odstąpienia od Umowy wygasa.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument/Konsument-Przedsiębiorca musi poinformować Sprzedawcę

(Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3, e-mail: sklep.online@legia.pl, o

decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub emailem)

– wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Konsument/Konsument-Przedsiębiorca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak

nie jest to obowiązkowe.

5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wysłał

do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu Konsumentowi/Konsument-Przedsiębiorca

prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy

wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem innego niż

najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni

od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/ Konsumenta-Przedsiębiorcę o jego

decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy. Jeżeli Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wybrał

sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta/ Konsumenta-Przedsiębiorcę

dodatkowych kosztów. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie

zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę w pierwotnej transakcji, chyba, że

Konsument/Konsument-Przedsiębiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy,

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia

przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

8. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Sprzedawca może

uniemożliwić Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi

cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy dostępu do

treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Przepis ten nie ma wpływu na

uprawnienia, o których mowa w art. 32a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument/Konsument-Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Towar

Sprzedawcy lub przekazać go o osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie

później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze

towar. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Adres Sprzedawcy, na który powinien być dokonywany zwrot Towaru to: Legia Warszawa S.A., ul.

Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

Konsument/Konsument-Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca nie wyraża

zgody na ponoszenie przez Sprzedawcę bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru. Przykłady kosztów

bezpośrednich: 1) opłata pocztowa/kurierska za wysłanie przesyłki na adres Sprzedawcy, 2) koszty przejazdu

do siedziby Sprzedawcy, gdy konsument osobiście zwraca Sprzedawcy otrzymaną rzecz, 3) koszty

opakowania rzeczy na potrzeby jej zwrotu.

10. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument/Konsument-

Przedsiębiorca jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania

ich osobom trzecim.

11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru (w tym również za

ewentualne uszkodzenia Towaru).

12. Jeżeli Konsument/Konsument-przedsiębiorca wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania

zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia

spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

13. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej

w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej

kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

14. W chwili odstąpienia przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę od umowy zawartej na odległość lub

poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez

Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez

Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument/Konsument-

Przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych

w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

15. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do

umów:

a) o świadczenie usług, za które Konsument/Konsument-Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny,

jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/Konsumenta-

Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie

sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji

Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin

przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. maseczki, bielizna);

f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu

umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość

zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w

celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,

których wykonania Konsument/Konsument-Przedsiębiorca żądał, lub dostarcza Towary inne niż części

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje

Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu Towarów,

najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,

sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które

Konsument/Konsument-Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął

świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy, który został

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci

prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał

Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art.

21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;

n) o świadczenie usług, za które Konsument/Konsument-Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny,

w przypadku których Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby

przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i

uprzednią zgodą Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy.

§ 8.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Towary oferowane w przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Legii są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, tytułem wyjaśnienia Sprzedawca ponosi odpowiedzialność:

a) w relacji Sprzedawca – Nabywca (niebędący Konsumentem ani Konsumentem-Przedsiębiorcą) - za wady

Towaru; zaś

b) w relacji Sprzedawca – Konsument albo w relacji Sprzedawca – Konsument-Przedsiębiorca - za brak

zgodności Towaru z umową.

Odpowiedzialność ta jest uregulowana we właściwych przepisach prawa powszechnego, tj. w szczególności

odpowiednio w:

• przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 5561-5565, 557, 558 k.c. oraz art.

559-561 k.c.;

• w przepisach ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w rozdziale 5a ustawy o prawach

konsumenta (brak zgodności Towaru z umową) oraz rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta (w

dot. umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej).

Jednakże w przypadku, gdy Nabywca nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego,

odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3. Każdy Towar kupiony w Sklepie Internetowym Legii może być reklamowany z zachowaniem terminów i

warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, z zastrzeżeniem ust. 3

powyżej (zdanie ostatnie) i ust. 4 poniżej.

4. Sprzedawca w szczególności wskazuje, że nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową

w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument (albo

Konsument-Przedsiębiorca), najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że

konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy

o prawach konsumenta, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5. Reklamację można złożyć:

a) drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną

formą przesyłki, na adres: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, z dopiskiem:

„Reklamacja”;

b) za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep.online@legia.pl;

c) doręczyć osobiście do Sklepu Stacjonarnego Legii „FanStore” przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

6. Nabywca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od

dnia jej otrzymania. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed

rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Nabywcy o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

7. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w 14-dniowym terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej,

reklamację należy uznać za uznaną.

8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności

reklamacji.

9. W razie stwierdzenia przez Nabywcę uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się, aby Nabywca

sporządził w obecności kuriera (lub ekspedienta Sklepu Stacjonarnego Legii – w przypadku odbioru w Towaru

w Sklepie Stacjonarnym Legii) tzw. protokół szkody.

§ 9.

PROMOCJE I RABATY

1. Rabatów lub zniżek nie można ze sobą łączyć lub łączyć z innymi promocjami lub kuponami/rabatami

obowiązującymi w Sklepie Internetowym Legii, chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej.

2. Nabywca, który dokonał w jednym zamówieniu (zawarł Umowę) zakupu Towaru w Sklepie Internetowym Legii

o wartości powyżej wskazanej przez Sprzedawcę kwoty brutto, pod warunkiem aktywacji przez Sprzedawcę

przedmiotowej promocji, może zostać uprawniony przez Sprzedawcę do otrzymania od Sprzedawcy

darmowego Towaru ze Sklepu Internetowego Legii wybranego przez takiego Nabywcę z listy darmowych

prezentów dostępnej w Sklepie Internetowym Legii lub Towaru w cenie promocyjnej, z którego skorzystanie

będzie możliwe pod warunkiem dokonania zakupu innego Towaru. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku

skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od Umowy (całości lub części zamówienia), cena nominalna

Towaru (tj. cena, po jakiej Towar oferowany jest do sprzedaży zgodnie z ofertą nie-promocyjną, dalej: „Cena

Nominalna”) zwróconego zostanie zwrócona Klientowi po uprzednim obniżeniu o rabat udzielony zgodnie

niniejszym ustępem.

3. Żeby skorzystać z odpowiedniej zniżki karnetowej (tzn. z faktu posiadania imiennego Karnetu), należy

zarejestrować się na sklep.legia.com. Następnie należy kliknąć w zakładkę "Grupy użytkownika" w swoim

profilu. Potem należy wysłać prośbę o dołączenie do grupy "Karnetowicze", a Sprzedawca ją zweryfikuje. Jeśli

potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe wskazane w § 1 pkt. 15) Regulaminu

4. Wyprzedaż Towaru jest narzędziem działań marketingowych podejmowanych przez Sprzedawcę i trwa w

okresach każdorazowo określanych przez Sprzedawcę. Wyprzedaż polega na sprzedaży Towarów po cenach

niższych niż wcześniej obowiązujące. Ceny poszczególnych Towarów objętych wyprzedażą umieszczone są

przy Towarach.

5. Bieżące akcje promocyjne Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym Legii są narzędziem działań

marketingowych podejmowanych przez Sprzedawcę. O szczegółach każdej akcji promocyjnej klient będzie na

bieżąco informowany przez odpowiedni kanał sprzedaży, przez newsletter (jeśli jest do niego zapisany) lub

poprzez informację na stronie internetowej Sklepu Stacjonarnego Legii sklep.legia.com.

6. Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na:

a) udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Towar lub kategorię Towarów w Sklepie

Internetowym Legii; lub

b) udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na Towar najtańszy lub najtańsze Towary przy zakupie

określonej liczby Towarów w Sklepie Internetowym Legii.

7. Zasady akcji promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów

zawartych przed dokonaną zmianą. W szczególności zmiana zasad akcji promocyjnej może nastąpić w

przypadku zmiany przepisów dotyczących organizacji Akcji promocyjnych, przedłużenia czasu obowiązywania

akcji promocyjnej oraz zmiany sposobu przeprowadzania Akcji promocyjnej spowodowanej względami

technicznymi.

8. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w akcji promocyjnej decyduje data zakupu.

9. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony, do odwołania lub do czasu wyczerpania puli

Towarów promocyjnych.

10. Zasady akcji promocyjnych są każdorazowo uregulowane w odrębnym regulaminie akcji promocyjnej. W

przypadku sprzeczności postanowień regulaminu akcji promocyjnej z niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo

mają postanowienia właściwego regulaminu promocji.

11. Rabatów lub zniżek nie można ze sobą łączyć lub łączyć z innymi promocjami lub kuponami/rabatami

obowiązującymi w Sklepie Internetowym Legii, chyba że odrębny regulamin akcji promocyjnej stanowi inaczej.

Powyższe, w szczególności oznacza, że Towarami promocyjnymi nie mogą być Towary uprzednio

przecenione, podlegające wyprzedaży lub na które udzielono rabatu w ramach innej akcji promocyjnej (chyba,

że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej akcji promocyjnej).

12. O ile regulamin danej akcji promocyjnej nie stanowi inaczej, to zniżka/rabat na zakupy w Sklepie Internetowym

Legii nie dotyczy Towarów z kolekcji limitowanych (m.in. trzeciego kompletu strojów meczowych Legii, kolekcji

zegarków, księgi stulecia Legii), Towarów przecenionych oraz Towarów z oznaczeniami identyfikującymi

Fundację Legii, Fundację Legia Soccer Schools lub pozostałe sekcje Legii Warszawa (tj. sekcje Legii

Warszawa inne niż sekcja piłkarska).

13. Rabat liczony jest od wartości brutto Towaru promocyjnego.

14. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Towaru lub kategorii

Towarów objętych daną akcją promocyjną.

15. Wartość rabatu (udzielonego w ramach danej akcji promocyjnej upustu) nie podlega wymianie na środki

pieniężne w całości lub w części.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilościowych przy zakupie Towarów przez

jednego klienta. Liczba ta jest określona przez Sprzedawcę i jest weryfikowania przy każdej transakcji. Polityka

ta ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w zakresie zakupu Towarów. Ograniczenie dotyczące

maksymalnej liczby Towarów może przypadać na osobę lub na kartę płatniczą.

§ 10.

BONY PODARUNKOWE LEGII

1. Klient może nabyć w Sklepie Internetowym Legii Bon podarunkowy Legii wydawany przez Sprzedawcę w

formie cyfrowej (wysyłka na adres poczty elektronicznej).

2. W przypadku zamówienia Bonu podarunkowego Legii w formie cyfrowej Nabywca albo osoba wskazana przez

Nabywcę otrzymuje za pośrednictwem e-maila Bon podarunkowy Legii w formie pdf ze specjalnym kodem.

Wykorzystanie Bonu podarunkowego Legii w formie cyfrowej następuje poprzez:

a) wprowadzenie specjalnego kodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w procesie składania zamówienia

Towaru w Sklepie Internetowym Legii, albo

b) okazanie wydrukowanego Bonu podarunkowego Legii w formie cyfrowej kasjerowi w Sklepie

Stacjonarnym Legii „Fan Store” zlokalizowanym przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, z uwzględnieniem

ust. 3 poniżej.

3. W sytuacjach o których mowa w ust. 2 pkt b) powyżej kasjer w Sklepie Stacjonarnym Legii „Fan Store”

zlokalizowanym przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie przed wydaniem towaru dokonuje następujących

czynności:

a) weryfikuje ważność Bonu podarunkowego Legii;

b) weryfikuje wartość nominalną Bonu podarunkowego Legii;

c) dokonuje blokady Bonu podarunkowego Legii, aby nie mógł być wykorzystany ponownie.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają w żaden sposób ustawowych uprawnień

Konsumentów związanych z niezgodnością z umową towaru nabytego z wykorzystaniem Bonu

podarunkowego Legii.

5. Bon podarunkowy Legii podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku

zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Bonu podarunkowego Legii w zakresie ujawnienia się wady Bonu

podarunkowego Legii w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w

szczególności Kodeksu cywilnego.

6. Jeżeli wartość Bonu podarunkowego Legii przekracza wartość towaru, który posiadacz takiego bonu chce

nabyć od Sprzedawcy, to pozostała kwota z Bonu podarunkowego Legii w okresie ważności Bonu

Podarunkowego Legii może zostać wykorzystania przy kolejnym zamówieniu.

7. Bon podarunkowy Legii wymieniany jest na Towary, a nie na całkowitą zawartość zamówienia Towaru,

dodatkowo doliczane są koszty przesyłki, koszty manipulacyjne zgodnie z niniejszym Regulaminem.

8. Sprzedawca nie generuje faktury, ponieważ Bon podarunkowy Legii nie jest ani usługą, ani produktem, tylko

notą księgową.

9. Bon podarunkowy Legii jest generowany dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty przez Nabywcę.

10. Bon podarunkowy Legii nie podlega wymianie na gotówkę.

11. Wydanie Bonu podarunkowego Legii nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

(VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Bonu podarunkowego Legii może być

wydawany na życzenie Nabywcy dokument KP (pisemnego pokwitowania) niestanowiący paragonu fiskalnego

ani faktury VAT.

12. Sprzedawca nie wystawia duplikatów Bonów podarunkowych Legii utraconych lub uszkodzonych z winy

posiadacza takiego bonu.

13. Nie ma możliwości zastrzeżenia czy zablokowania Bonu podarunkowego Legii utraconego.

14. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Legii, jej posiadaczowi nie przysługują

wobec Sprzedawcy żadne roszczenia.

15. Wszelkie reklamacje związane z Bonami podarunkowymi Legii będą rozpatrywane przez Sprzedawcę zgodnie

§ 8 niniejszego Regulaminu.

16. Bonu podarunkowego Legii nie można wymienić na inny bon towarowy Legii.

17. Nabywca, który zawarł umowę o Bon podarunkowy Legii za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii, może

odstąpić od umowy o Bon podarunkowy Legii bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od

wydania Bonu podarunkowego Legii przez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W

sytuacji, w której Bon podarunkowy Legii został wykorzystany w całości lub części do momentu, w którym

termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy

kwoty stanowiącej równowartość wartości Bonu podarunkowego Legii, która została zrealizowana. Odstępując

od umowy o Bon podarunkowy Legii Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Bonu podarunkowego

Legii Nabywca nie skorzysta z Bonu podarunkowego Legii. W przypadku, gdyby w okresie między złożeniem

oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Bon podarunkowy Legii a odesłaniem Bonu podarunkowego Legii

Nabywca zrealizował Bon podarunkowy Legii, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy

kwoty zapłaconej za wydanie Bonu podarunkowego Legii w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną

wartość Bonu podarunkowego Legii. Odstąpienie od umowy o Bon podarunkowy Legii zawartej za

pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta

oraz postanowień § 7 niniejszego Regulaminu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Bon

podarunkowy Legii zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii wraz ze wzorem formularza

oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Bonu podarunkowego Legii w przypadku

odstąpienia od takiej umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do niniejszego

Regulaminu.

18. Nabycie lub realizacja Bonu podarunkowego Legii są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed

zawarciem umowy Regulaminu.

19. Nabywca Bonu podarunkowego Legii jest zobowiązany do poinformowania użytkownika, któremu przekazuje

niniejszy bon o treści niniejszego Regulaminu.

20. Bon podarunkowy Legii w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem

płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.

21. Celem uniknięcia wątpliwości Bon podarunkowy Legii nie jest możliwy do nabycia ani do realizacji w innych

Sklepach Stacjonarnych Legii, aniżeli Sklep Stacjonarny Legii „FanStore” zlokalizowany przy ul.

Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

22. Bon podarunkowy Legii jest ważny wyłącznie przez 1 (jeden) rok od daty dokonania zakupu.

§ 11.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Internetowego Legii, w tym Nabywców i

osób posiadających Konto Klienta w Sklepie Internetowym Legii jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w

Warszawie, adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Legia Warszawa S.A. powołała inspektora ochrony

danych osobowych („IOD”), którym obecnie jest Tomasz Rutkowski. Z IOD najłatwiej skontaktować się do

spółki Legia Warszawa S.A. m.in. poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając maila na adres:

daneosobowe@legia.pl. lub dzwoniąc na numer +48 882 094 963.

2. Dane będą wykorzystywane przez spółkę Legia Warszawa S.A. w celu:

1) utrzymania Konta Klienta w Sklepie Internetowym Legii (w przypadku założenia takiego konta); (imię i

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu);

2) umożliwienia składania zamówień i ich realizacji, obsługi tych zamówień i kontaktów dotyczących

zamówień; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer rachunku bankowego);

3) obsługi zgłoszeń, oceny satysfakcji z produktów i usług; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

informacje o transakcjach i sposobie dostawy);

4) informowania o i prowadzenia marketingu usług i produktów Legii Warszawa S.A., a niekiedy również

Sponsorów i Partnerów Legii oraz podmiotów związanych z Legią Warszawa S.A., tj. Fundacji Legia

Soccer Schools oraz Fundacji Legii; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy,

informacje o transakcjach);

5) tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych dla użytkownika, a także do analiz (m.in. statystycznych

i dotyczących istotnych cech odbiorców naszych usług i produktów) prowadzonych w celu lepszego

przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej

grupy odbiorców (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o

transakcjach);

6) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; (imię i nazwisko, adres e-mail,

numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);

7) wykonania zobowiązań wobec Nabywcy czy posiadacza Konta Klienta w Sklepie Internetowym Legii; (imię

i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);

8) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Legii Warszawa S.A., np. w zakresie podatków, jak również

w związku ze sprawą, z którą się zwróci do Legii Warszawa S.A. dany użytkownik np. skargą, wnioskiem,

reklamacją, pytaniem lub w związku z którą Legia Warszawa S.A. skontaktuje się z użytkownikiem czy

Nabywcą np. udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi; (imię i nazwisko, adres e-mail,

numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach).

3. Legia Warszawa S.A. przetwarza dane na następujących podstawach prawnych, w zależności od okoliczności,

ponieważ jest to niezbędne do:

1) wykonania umowy, której stroną jest użytkownik – dotyczy to utrzymania Konta Klienta w Sklepie

Internetowym Legii (w przypadku jego założenia), jak i obsługi każdego ze złożonych przez Nabywcę

zamówień, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1

lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Legii Warszawa S.A. – dotyczy to w szczególności

obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i

przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) kierowania marketingu bezpośredniego, na który dana osoba wyraziła uprzednio zgodę, obejmującego

przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Legii

Warszawa S.A., a niekiedy również Sponsorów i Partnerów Legii oraz podmiotów związanych z Legią

Warszawa S.A., tj. Sekcji Legii Warszawa, Fundacji Legia Soccer Schools oraz Fundacji Legii, zgodnie z

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Legię Warszawa S.A. lub

inne podmioty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dotyczy to następujących przypadków:

a) marketing bezpośredni obejmujący przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert

dotyczących produktów i usług Legii Warszawa S.A., a także, w przypadku założenia Konta Klienta w

Sklepie Internetowym Legii, informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla danej osoby na podstawie

analizy jej historii zakupów i innych informacji (np. ofert rabatów urodzinowych do wykorzystania w

okolicy dnia urodzin, ofert skierowanych wyłącznie w związku z określonymi cechami np. miejscem

zamieszkania, płcią, grupą wiekową itp.);

b) badanie satysfakcji ze świadczonych przez Legię Warszawa S.A. usług i sprzedawanych produktów

oraz z jakości obsługi klienta;

c) analiza aktywności klientów Legii Warszawa S.A. na stronie internetowej Sklepu Internetowego Legii

w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego

dotarcia do wybranej grupy odbiorców oraz w związku z marketingiem afiliacyjnym prowadzonym

przez Legię Warszawa S.A.;

d) udzielenie odpowiedzi w związku ze skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem;

e) ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

4. Dane mogą zostać udostępnione przez Legię Warszawa S.A. następującym podmiotom:

1) dostawcom usług świadczonych na rzecz Legii Warszawa S.A. w zakresie utrzymania i obsługi strony

internetowej Sklepu Internetowego Legii,

2) dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do

dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Legii,

3) podmiotom procesującym płatności online,

4) podmiotom przetwarzającym dane w związku z profilowaniem,

5) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe i w zakresie

dostawy przesyłek,

6) agencjom realizującym na zlecenie Legii Warszawa S.A. usługi marketingowe,

7) organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z

przepisów prawa lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ani

do organizacji międzynarodowych. W pewnych przypadkach, w szczególności w przypadku korzystania z

rozwiązań IT świadczonych z wykorzystaniem serwerów, które mogą znajdować się poza terytorium EOG,

Legia Warszawa S.A. może przekazywać dane osobowe do tzw. państw trzecich. Poziom ochrony danych

osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo polskie i europejskie. W związku z tym

Legia Warszawa S.A. przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem

odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Masz prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul

umownych lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG za pośrednictwem Legii

Warszawa S.A.

6. Legia Warszawa S.A. będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nią celów, dla

których są przetwarzane.

7. Legia Warszawa S.A. będzie przechowywać dane:

1) tak długo jak długo istnieć będzie między użytkownikiem, np. Nabywcą a Legią Warszawa S.A. relacja

uzasadniająca takie przetwarzanie w szczególności tak długo, jak utrzymujesz aktywne Konto Klienta w

Sklepie Internetowym Legii czy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia czy rozpatrzenia

reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.

2) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Legii Warszawa S.A., tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń

lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Legii Warszawa S.A. lub

roszczeń Legii Warszawa S.A. wobec użytkownika wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin

przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin

przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 6 lat; podane wyżej okresy przechowywania

danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa)

lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług

lub towarów), których byłeś stroną, oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami

postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.

3) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Legii Warszawa S.A., tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie,

skargę, wniosek, reklamację lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zasadniczo

nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń

użytkownika, w tym Nabywcy lub roszczeń Legii Warszawa S.A. wynikający z przepisów prawa, jeśli

przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu

obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy związanych z tym postępowań sądowych, arbitrażowych,

etc.

4) dla celów wywiązania się przez Legię Warszawa S.A. z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np.

z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności

producenta za produkt) - przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane

będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności

podatku związanego z umową).

5) w przypadku wniesienia przez daną osobę w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jej

szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na naszym

prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, Legia

Warszawa S.A. przestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Legia Warszawa S.A. wykaże

istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jej interesów,

praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W związku z tym, że Legia Warszawa S.A. przetwarza dane osobowe, przysługuje osobom, których dane

dotyczą szereg praw, o których mowa poniżej.

9. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu

z Legią Warszawa S.A., w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail: daneosobowe@legia.pl.

10. Jeżeli osoba zwróci się do Legii Warszawa S.A. z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku

uzasadnionych wątpliwości co do jej tożsamości, Legia Warszawa S.A. może zażądać dodatkowych informacji

niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości. Legia Warszawa S.A. będzie odpowiadała na żądania bez

zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

11. Jeżeli Legia Warszawa S.A. wykaże, że żądania danej osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w

szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Legia Warszawa S.A. może:

1) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia

komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo

2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

12. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym

Legii, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym

czy Legia Warszawa S.A. przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Legię,

celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych,

o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez

Legię Warszawa S.A. danych, jeżeli nie zostały zebrane od niej. Osoba ma ponadto prawo do uzyskania kopii

danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej

kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty

administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

13. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym

Legii ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów

przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

14. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym

Legii ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących

okoliczności:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2) wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;

3) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

4) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

5) cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie jej

zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania’

6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których

mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

15. Osoba, której dane dotyczą nie będzie mogła jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie

dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

16. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym

Legii ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Legię Warszawa S.A., np. gdy:

1) kwestionuje prawidłowość przetwarzanych swoich danych osobowych - w takim przypadku może żądać

ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

2) w jej ocenie przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwia

się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3) Legia Warszawa S.A. nie potrzebuje już jej danych osobowych dla realizacji jej celów, ale są one potrzebne

tej osobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

4) wniosła sprzeciw wobec przetwarzania przez Legię Warszawa S.A. jej danych osobowych ze względu na

swoją szczególną sytuację - w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania do czasu

stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych Legii Warszawa S.A. są nadrzędne

wobec podstaw jej sprzeciwu.

17. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych Legia Warszawa S.A. będzie je mogła

przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będą mogły być podejmowane przez Legię

Warszawa S.A. tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.

18. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym

Legii ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyła Legii Warszawa S.A. oraz ma prawo przesłać te dane

osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Legii Warszawa S.A., jeżeli:

1) przetwarzanie odbywa się na podstawie jej zgody lub na podstawie umowy z nią, a jednocześnie

2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

19. W sytuacji wskazanej powyżej w ust. 18 osoba ma jednocześnie prawo żądania, by dane osobowe zostały

przesłane przez Legia Warszawa S.A. bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie

możliwe.

20. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym

Legii ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją –

wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Legii

Warszawa S.A. W takim przypadku powinna wskazać tę szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia

zaprzestanie przetwarzania jej danych objętych sprzeciwem.

21. Na skutek sprzeciwu, Legia Warszawa S.A. zaprzestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Legia

Warszawa S.A. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych

wobec interesów, praw i wolności osoby, która wniosła sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia

roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

22. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą

może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez

konieczności wykazywania przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Legia Warszawa S.A.

zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

23. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, która ją

wyraziła ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

24. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym

Legii ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że

przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej narusza postanowienia RODO.

25. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do utrzymywania Konta Klienta w

Sklepie Internetowym Legii (np. adres email), dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na

identyfikację, dane niezbędne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer

NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.

26. Legia Warszawa S.A., w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze

profilowania, tj. analizuje informacje o użytkownikach strony internetowej, w tym Nabywcach i ocenia ich

preferencje zakupowe tak, aby przedstawić im ofertę dopasowaną do ich cech lub odpowiadającą – w ocenie

Legii Warszawa S.A. – ich potrzebom i wymaganiom.

27. Legia Warszawa S.A. prowadzi ponadto działania o charakterze profilowania monitorujące ruch internetowy

użytkowników stron internetowych Legii Warszawa S.A. (w szczególności identyfikując strony internetowe, z

których użytkownicy weszli na strony Legii Warszawa S.A.) w związku z prowadzonym przez Legię Warszawa

S.A. marketingiem afiliacyjnym.

28. Na stronie internetowej znajdują się linki do zewnętrznych portali społecznościowych (YouTube, Facebook,

Twitter, Instagram, LinkedIn). Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie

informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu w dany link. Wówczas dochodzi do

aktywacji tzw. wtyczki poszczególnych portali społecznościowych, a przeglądarka nawiązuje bezpośrednie

połączenie z serwerami portalu społecznościowego i użytkownik zostaje przekierowany na stronę tego portalu.

Dostawca portalu otrzyma informacje o tym, że użytkownik odwiedził stronę Sklepu Internetowego przed

wejściem na stronę tego portalu (nawet jeśli nie jest zarejestrowany lub zalogowany w tym portalu). Tego

rodzaju informacja (włączając w to adres IP) zostanie przesłana bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na

serwery portalu społecznościowego (zwykłe zlokalizowane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki) i

będzie tam przechowywana. Jeśli użytkownik jest zalogowany do danego portalu, portal ten niezwłocznie

powiąże jego wizytę na portalu z kontem w tym portalu. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były

przesyłane do dostawców portali społecznościowych, nie powinien klikać linków tych portali. Jeśli użytkownik

nie chce, by dostawca portalu powiązał wizytę na tym portalu z jego profilem, powinien upewnić się, że

wcześniej wylogował się z portalu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez poszczególne

portale można znaleźć na ich stronach internetowych.

§ 12.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z

art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja

na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów

Inspekcji Handlowej.

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa

w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego

19

z zawartej Umowy zawartej na odległość. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów

konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia

regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Wojewódzkich

Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub

organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Konsument może skorzystać z pozasądowej

możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która

umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę na podstawie

niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne

są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz htt

p://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają

zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach

konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów

konsumenckich.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest

Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu Internetowego Legii, a także problemy i uwagi związane ze

świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego Legii usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny:

sklep.online@legia.pl.

5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy Legii korzysta

z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane

przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym

momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze

Sklepu Internetowego Legii. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na

zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych

plików na tym urządzeniu Klienta. Polityka dotycząca plików cookies przyjęta przez Legię dostępna jest na

stronie www.legia.com.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7

dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego Legii www.sklep.legia.com (z

zastrzeżeniem zmian wynikających ze zmian przepisów prawa, które wymagają krótszego terminu ich wejścia

w życia). Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie

Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. Klientowi, który nie akceptuje

wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta Klienta w każdym

czasie. W szczególności Sprzedawca zaznacza, że na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu są

prowadzone prace nad nowym serwisem Sklepu internetowego Legii, w związku z czym w szczególności

zastrzega sobie prawo do wspomnianej zmiany Regulaminu w związku z nowym serwisem Sklepu

Internetowego, w tym koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do jego nowych lub zmienionych

funkcjonalności,

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy

będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego albo podmiotem w odniesieniu do

którego stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, przysługujących tym podmiotom na mocy bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z

powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.sklep.legia.com.

9. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.01.2023 r.


Regulamin obowiązujący do 31.12.2022 roku dostępny jest tutaj: https://sklep.legia.com/regulamin-old