100% gwarancja

oryginalności

darmowa dostawa

w Polsce od 300 zł

prezent

dla zamówień > 1000 zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEGII WARSZAWA S.A. od 01.01.2021 roku

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEGII WARSZAWA S.A.

§ 1.

DEFINICJE

W dalszej części Regulaminu wyrażenia pisane wielkimi literami należy rozumieć w sposób określony poniżej:

1) „Bon podarunkowy Legii” bon towarowy na okaziciela w formie elektronicznej, wydany przez Sprzedawcę i dostępny do nabycia w Sklepie Internetowym Legii, uprawniający posiadacza do wymiany go na Towar dostępny w Sklepie Internetowym Legii albo w Sklepie Stacjonarnym Legii „Fan Store” zlokalizowanym przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, do maksymalnej kwoty wartości nominalnej bonu, w terminie 1 (jednego) roku od dnia dokonania zakupu (okres ważności Bonu podarunkowego Legii);

2) „Dzień roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia niebędący sobotą lub dniem wolnym od pracy w ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90., t.j. ze zm.);

3) Karnet” – oznacza imienny bilet uprawniający do wejścia na Stadion i zajęcia przypisanego miejsca na Mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy, niestanowiący karnetu do Strefy Silver Club oraz karnetu do Strefy Gold Club, zakupiony zgodnie z aktualnym regulaminem sprzedaży karnetów na Mecze rozgrywane na Stadionie w danym sezonie piłkarskim;

4) „ Karta Kibica” – oznacza plastikową kartę z wbudowanym mikroprocesorem wydaną przez Klub z widoczną datą ważności, wydaną po dniu 6 września 2013 r., umożliwiającą identyfikację osób wchodzących na Stadion, na który jest automatycznie kodowany bilet w przypadku jego zakupu zgodnie z Regulaminem;

5) „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6) „Konsument-Przedsiębiorca” – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnego przepisy dotyczące konsumentów, tj. w myśl art. 385 5 k.c. stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w art. 385 1-3853 k.c. oraz w myśl art. 38a ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziale 4 tejże ustawy;

7) „Mecz” – oznacza mecz piłki nożnej, w którym występuje pierwszy seniorski zespół piłkarski Klubu w roli gospodarza, rozgrywany na Stadionie w ramach oficjalnych rozgrywek piłkarskich w danym sezonie piłkarskim, w których występuje pierwszy seniorski zespół piłkarski Klubu, organizowany przez Klub jako sportowa impreza masowa;

8) „Nabywca” – oznacza osobę, która zawarła na odległość ze Sprzedawcą umowę (w języku polskim) w zakresie nabycia Towaru albo nabyła Bon podarunkowy Legii za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii;

9) „Regulamin” – niniejszy regulamin sklepu internetowego Legii Warszawa S.A. działającego pod adresem www.sklep.legia.com prowadzonego przez Sprzedawcę tj. spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie;

10) „Serwis PayU” – oznacza serwis internetowy umożliwiający dokonywanie szybkich płatności (przelewów) internetowych prowadzony przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444;

11) „Sklep Internetowy Legii” – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.legia.com prowadzony przez Sprzedawcę tj. spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie;

12) „Sklep Stacjonarny Legii” – oznacza:

a. sklep stacjonarny Sprzedawcy „Fan Store” znajdujący się przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie;

b. stacjonarny punkt sprzedażowy Sprzedawcy znajdujący się w Centrum Handlowym M1 Marki przy ul. Józefa Piłsudskiego 1 w Markach;

- z wyłączeniem Sklepu Internetowego Legii;

13) „Sprzedawca” lub „Klub oznacza spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5261724308, REGON: 012362484, BDO: 000391057, e-mail: sklep.online@legia.pl, nr telefonu (22) 318 20 29, faks (22) 318 20 01 , ze Sprzedawcą można kontaktować się za pomocą w/w danych;

14) „ Stadion” – oznacza stadion piłkarski, tj. Stadion Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdujący się w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, na którym rozgrywane są Mecze;

15) „Towar” – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Legii;

16) „Umowa” – oznacza umowę sprzedaży Towaru na odległość (drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron), zawartą pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy Legii w ramach swojej działalności gospodarczej. Każdy klient Sklepu Internetowego Legii może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych wskazanych w § 1 pkt. 13) powyżej.

2. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który określa:

a) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz klientów Sklepu Internetowego Legii, oraz

b) zasady wykorzystywania Bonów podarunkowych Legii; oraz

c) zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Legii przez ich klientów.

3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie Internetowym Legii są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT, o ile jest należny (cena brutto). Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy Towarze w chwili złożenia przez Nabywcę zamówienia. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym Legii oraz wprowadzania do nich zmian. Zmiany cen nie rzutują na Umowy zawarte z Nabywcą przed zmianą cen.

5. Informacje o Towarach w Sklepie Internetowym Legii nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Legii były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Legii w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji Sklepu Internetowego Legii.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Nabywcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Nabywcę.

8. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Nabywcy czy Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor, proporcje itp.).

9. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ, znaki towarowe umieszczone w Sklepie Internetowym Legii stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem bądź po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

10. Wykorzystane w Sklepie Internetowym Legii znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie Internetowym Legii wyłącznie w celach informacyjnych.

11. Korzystający ze Sklepu Internetowego Legii nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Sklep Internetowy Legii, w tym w szczególności w treści znajdujące się w Sklepie Internetowym Legii.

12. W ramach Sklepu Internetowego Legii, Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania reklam oraz innych treści komercyjnych.

13. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu Internetowego Legii było maksymalnie bezpieczne. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Legii, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu Internetowego Legii przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu Internetowego Legii.

§ 3.

WARUNKI DOSTĘPU DO SKLEPU INTERNETOWEGO LEGII

1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu Internetowego Legii jest wykorzystanie urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Legii przez klienta Sklepu Internetowego Legii będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące szczegółowe wymagania techniczne:

a) głębia kolorów: 32 bity lub wyższa;

b) przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari;

c) włączona obsługa cookies;

d) włączona obsługa Javascript.

3. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 3 ust. 1 i 2 powyżej nie będzie mógł umożliwić klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego Legii, w tym złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii ani przeprowadzenia procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizowania zawartej Umowy.

4. Sprzedawca świadczy na rzecz klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) umożliwienie zawierania Umów w Sklepie Internetowym Legii;

b) umożliwienie zakładania indywidulanych kont klientów w Sklepie Internetowym Legii;

c) wydawanie i realizowanie Bonów prezentowych Legii;

d) przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym Legii.

5. Każdy klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedającego usług wskazanych w § 3 ust. 4 pkt. b) i d) powyżej.

6. Klient, który korzysta ze Sklepu Internetowego Legii, zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) korzystania ze Sklepu Internetowego Legii w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego Legii niezamówionej informacji handlowej;

d) korzystania ze Sklepu Internetowego Legii w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;

e) korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego Legii do użytku własnego.

§ 4.

ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia na Towar przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zamówienia dostępny w Sklepie Internetowym Legii. Celem uniknięcia wątpliwości nie ma możliwości złożenia zamówienia telefonicznie lub e-mailowo.

2. W celu złożenia zamówienia użytkownik (dalej: „ Klient”) musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Każdy Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie Internetowym Legii swojego indywidualnego konta.

3. Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.

4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, stanowiącego ofertę zawarcia Umowy, Klient otrzymuje e-mail od Sklepu Internetowego Legii na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z momentem otrzymania potwierdzenia o przyjęcia zamówienia do realizacji, w tym o dostępności przedmiotu zamówienia w Sklepie Internetowym Legii, dochodzi do zawarcia Umowy. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep Internetowy Legii rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Nabywcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.

5. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego Legii oraz pod warunkiem zapłaty należności za przedmiot zamówienia przez Nabywcę. W przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych zamówieniem w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu Internetowego Legii, Nabywca zostanie poinformowany o stanie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania ww. informacji decyzji o jednym z następujących sposobów realizacji zamówienia:

a) całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia przez Sklep Internetowy Legii zamówienia (o ile to możliwe); albo

b) częściowa realizacja zamówienia oraz odstąpienie od realizacji zamówienia w zakresie Towaru niedostępnego w magazynie Sklepu Internetowego Legii; albo

c) anulowanie całości zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z personalizacją jeżeli treść personalizowana jest uważana za obraźliwą, wulgarną lub narusza dobre imię lub renomę Legii, członków jej organów, pracowników, zawodników, członków sztabu, kibiców Legii lub dobra osobiste osób trzecich.

7. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego Zamówienia do momentu wysłania zamówienia lub przekazania do odbioru osobistego

8. Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w Dni robocze.

9. Czas realizacji zamówienia Towaru Spersonalizowanego może wydłużyć się w stosunku do czasu realizacji wskazanego w Regulaminie dla standardowego Zamówienia

§ 5.

PŁATNOŚCI

1. Płatności na rzecz Sklepu Internetowego Legii mogą zostać dokonane:

a) w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line) za pośrednictwem Serwisu PayU (lub innego, który w danym momencie będzie stosowany przez Sprzedawcę);

b) w formie przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink);

c) poprzez zapłatę kartą płatniczą;

d) przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę;

e) przy odbiorze przesyłki, tzw. za pobraniem.

2. Rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie Internetowym Legii (z wyjątkiem przesyłek za pobraniem oraz płatności za pośrednictwem BLIK oraz realizacji Bonu podarunkowego Legii) odbywa się za pośrednictwem Serwisu PayU (przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub dodania innych operatorów płatności on-line). Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za Towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy PayU, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Nabywcę. Serwis PayU może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Nabywcę, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez Serwis PayU, potwierdzenia dokonania płatności przez Nabywcę. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sprzedawca zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków na rachunek bankowy PayU, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Nabywcę. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek PayU w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji. Sprzedawca udostępnia Nabywcy odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU (np. banku) za pośrednictwem Serwisu PayU.

3. Nabywca po zatwierdzeniu formularza transakcji zawierającego podsumowanie zamówienia (przycisk „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Serwisu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

a) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego;

b) w przypadku płatności w drodze przelewu w technologii PayByLink - na stronę internetową banku;

c) w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu PayU, w tym przypadku Nabywca powinien dokonać przelewu zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego.

4. W celu dokonania płatności Nabywca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez Serwis PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.

5. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez klienta systemem BLIK, zamówienie złożone przez klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty klienta przez Sprzedawcę). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez klienta formy płatność kartą, systemem Blik przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.

§ 6.

ODBIÓR I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Nabywca ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 powyżej, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:

a) wysyłka Towaru na adres wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia lub w ramach rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Internetowym Legii;

b) odbiór osobisty Towaru w stacjonarnym Sklepie Stacjonarnym Legii „Fan Store”, zlokalizowanym przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

2. Wysyłka Towaru, o której mowa w ust. 1. pkt a) powyżej, następuje w terminie do 7 Dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę od Serwisu PayU potwierdzenia zapłaty należności przez Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane. Wysyłki są realizowane na wyłącznie terenie Rzeczypospolitej Polski, Europy, USA, Kanady i Australii, przy czym przewidywany czas dostawy Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzależniony jest od docelowego kraju dostawy i może potrwać dłużej niż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wysyłka Towaru, o której mowa w § 6 ust. 1. pkt a) powyżej, może nastąpić w drodze jednej z poniższych form realizacji zamówienia, którą należy wybrać w formularzu zamówienia:

a) przesyłki kurierskiej zwykłej; albo

b) przesyłki za pobraniem (płatność przy odbiorze).

4. W przypadku wyboru przez Nabywcę odbioru osobistego Towaru w Sklepie Stacjonarnym Legii „Fan Store”, o którym mowa w § 6 ust. 1. pkt b) powyżej, Nabywca otrzyma na wskazany przez siebie zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej adres e-mail wiadomość o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru w terminie do 7 Dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę od Serwisu PayU potwierdzenia zapłaty należności przez Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane.

5. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany przez Nabywcę w zamówieniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Paczki wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

§ 7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Nabywcy będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, tj. będącemu osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny („ Konsument”). Zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta tożsame uprawnienie do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny przysługuje Konsumentowi-Przedsiębiorcy, czyli w rozumieniu art. w art. 385 5 k.c. osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („ Konsument-Przedsiębiorca”). Sprzedawca w zakresie dozwolonym przepisami prawa zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Nabywcę w toku procedury składania zamówienia w celu ustalenia czy stanowi on podmiot wskazany w art. 385 5 k.c. i w konsekwencji czy do Nabywcy mają zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów.

2. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 powyżej przysługuje Konsumentowi oraz Konsumentowi-Przedsiębiorcy, który zawarł Umowę, w terminie 14 dni, od dnia w którym Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę weszła w posiadanie Towaru. Pouczenie o prawie o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Po upływie 14-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, prawo odstąpienia od Umowy wygasa.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument/Konsument-Przedsiębiorca musi poinformować Sprzedawcę (Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3, e-mail: sklep.online@legia.pl, faks: (22) 318 20 29 o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Konsument/Konsument-Przedsiębiorca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu Konsumentowi/Konsument-Przedsiębiorca prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/ Konsumenta-Przedsiębiorcę o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy. Jeżeli Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument/Konsument-Przedsiębiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument/Konsument-Przedsiębiorca powinien odesłać lub przekazać zakupiony Towar na adres Sprzedawcy: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument/Konsument-Przedsiębiorca poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument/Konsument-Przedsiębiorca odeśle Towar przed upływem 14 dni. Konsument/Konsument-Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w takim przypadku.

9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru (w tym również za ewentualne uszkodzenia Towaru).

10. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. koszulka z usługą personalizacji);

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8.

RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Towary oferowane w przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Legii są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Nabywcy Towaru bez wad.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556 1-5565, 557, 558 k.c. oraz art. 559-561 k.c.

4. Każdy Towar kupiony w Sklepie Internetowym Legii może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.

5. Reklamację można złożyć:

a) drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja”;

b) doręczyć osobiście do Sklepu Stacjonarnego Legii „Fan Store” przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

6. Nabywca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Towaru lub przesyłki zawierającej reklamowany Towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Nabywcy o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

8. W razie stwierdzenia przez Nabywcę uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Nabywca sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy – w przypadku odbioru w Towaru w sklepie stacjonarnym) tzw. protokół szkody.

9. W przypadku, gdy Nabywca nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 9.

PROMOCJE I RABATY

1. Rabatów lub zniżek nie można ze sobą łączyć lub łączyć z innymi promocjami lub kuponami/rabatami obowiązującymi w Sklepie Internetowym Legii, chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej.

2. Nabywca, który dokonał w jednym zamówieniu (zawarł Umowę) zakupu Towaru w Sklepie Internetowym Legii o wartości powyżej wskazanej przez Sprzedawcę kwoty brutto, pod warunkiem aktywacji przez Sprzedawcę przedmiotowej promocji, może zostać uprawniony przez Sprzedawcę do otrzymania od Sprzedawcy darmowego Towaru ze Sklepu Internetowego Legii wybranego przez takiego Nabywcę z listy darmowych prezentów dostępnej w Sklepie Internetowym Legii lub Towaru w cenie promocyjnej, z którego skorzystanie będzie możliwe pod warunkiem dokonania zakupu innego Towaru. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od Umowy (całości lub części zamówienia), cena nominalna Towaru (tj. cena, po jakiej Towar oferowany jest do sprzedaży zgodnie z ofertą nie-promocyjną, dalej: „ Cena Nominalna”) zwróconego zostanie zwrócona Klientowi po uprzednim obniżeniu o rabat udzielony zgodnie niniejszym ustępem.

3. Klient, który:

a. dokonał rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Internetowym Legii; oraz

b. jest posiadaczem ważnego Karnetu,

- po wprowadzeniu nr swojej Karty Kibica w polu „Numer Karty Kibica” dostępnym w szczegółach konta Klienta i dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez Sprzedawcę, jest uprawniony do 10% rabatu na zakupy w Sklepie Internetowym Legii, z wyłączeniem: (i) Towarów przecenionych, (ii) Towarów oznaczonych oznaczeniami indywidualizującymi Fundację Legii oraz (iii) Towarów z kolekcji limitowanych.

4. Klient, który:

a. dokonał rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Internetowym Legii; oraz

b. jest posiadaczem ważnego Karnetu do strefy Silver Club,

- po wprowadzeniu nr swojej Karty Kibica w polu „Numer Karty Kibica” dostępnym w szczegółach konta Klienta i dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez Sprzedawcę, jest uprawniony do 15% rabatu na zakupy w Sklepie Internetowym Legii, z wyłączeniem: (i) Towarów przecenionych, (ii) Towarów oznaczonych oznaczeniami indywidualizującymi Fundację Legii oraz (iii) Towarów z kolekcji limitowanych.

5. Klient, który:

a. dokonał rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Internetowym Legii; oraz

b. jest posiadaczem ważnego Karnetu do strefy Gold Club lub Diamond Club,

- po wprowadzeniu nr swojej Karty Kibica w polu „Numer Karty Kibica” dostępnym w szczegółach konta Klienta i dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez Sprzedawcę, jest uprawniony do 20% rabatu na zakupy w Sklepie Internetowym Legii, z wyłączeniem: (i) Towarów przecenionych, (ii) Towarów oznaczonych oznaczeniami indywidualizującymi Fundację Legii oraz (iii) Towarów z kolekcji limitowanych.

§ 10.

BONY PODARUNKOWE LEGII

1. Klient może nabyć w Sklepie Internetowym Legii Bon podarunkowy Legii wydawany przez Sprzedawcę w formie cyfrowej (wysyłka na adres poczty elektronicznej).

2. W przypadku zamówienia Bonu podarunkowego Legii w formie cyfrowej Nabywca albo osoba wskazana przez Nabywcę otrzymuje za pośrednictwem e-maila Bon podarunkowy Legii w formie pdf ze specjalnym kodem. Wykorzystanie Bonu podarunkowego Legii w formie cyfrowej następuje poprzez:

a) wprowadzenie specjalnego kodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w procesie składania zamówienia Towaru w Sklepie Internetowym Legii, albo

b) okazanie wydrukowanego Bonu podarunkowego Legii w formie cyfrowej kasjerowi w Sklepie Stacjonarnym Legii „Fan Store” zlokalizowanym przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, z uwzględnieniem ust. 3 poniżej.

3. W sytuacjach o których mowa w ust. 2 pkt b) powyżej kasjer w Sklepie Stacjonarnym Legii „Fan Store” zlokalizowanym przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie przed wydaniem towaru dokonuje następujących czynności:

a) weryfikuje ważność Bonu podarunkowego Legii;

b) weryfikuje wartość nominalną Bonu podarunkowego Legii;

c) dokonuje blokady Bonu podarunkowego Legii aby nie mógł być wykorzystany ponownie.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają w żaden sposób ustawowych uprawnień Konsumentów związanych z niezgodnością z umową towaru nabytego z wykorzystaniem Bonu podarunkowego Legii.

5. Bon podarunkowy Legii podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Bonu podarunkowego Legii w zakresie ujawnienia się wady Bonu podarunkowego Legii w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

6. Jeżeli wartość Bonu podarunkowego Legii przekracza wartość towaru, który posiadacz takiego bonu chce nabyć od Sprzedawcy, to pozostała kwota z Bonu podarunkowego Legii w okresie ważności Bonu Podarunkowego Legii może zostać wykorzystania przy kolejnym zamówieniu.

7. Bon podarunkowy Legii wymieniany jest na Towary, a nie na całkowitą zawartość zamówienia Towaru, dodatkowo doliczane są koszty przesyłki, koszty manipulacyjne zgodnie z niniejszym Regulaminem.

8. Sprzedawca nie generuje faktury, ponieważ Bon podarunkowy Legii nie jest ani usługą, ani produktem, tylko notą księgową.

9. Bon podarunkowy Legii jest generowany dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty przez Nabywcę.

10. Bon podarunkowy Legii nie podlega wymianie na gotówkę.

11. Wydanie Bonu podarunkowego Legii nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Bonu podarunkowego Legii może być wydawany na życzenie Nabywcy dokument KP (pisemnego pokwitowania) niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

12. Sprzedawca nie wystawia duplikatów Bonów podarunkowych Legii utraconych lub uszkodzonych z winy posiadacza takiego bonu.

13. Nie ma możliwości zastrzeżenia czy zablokowania Bonu podarunkowego Legii utraconego.

14. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Legii, jej posiadaczowi nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia.

15. Wszelkie reklamacje związane z Bonami podarunkowymi Legii będą rozpatrywane przez Sprzedawcę zgodnie § 8 niniejszego Regulaminu.

16. Bonu podarunkowego Legii nie można wymienić na inny bon towarowy Legii.

17. Nabywca, który zawarł umowę o Bon podarunkowy Legii za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii, może odstąpić od umowy o Bon podarunkowy Legii bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Bonu podarunkowego Legii przez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Bon podarunkowy Legii został wykorzystany w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Bonu podarunkowego Legii, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Bon podarunkowy Legii Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Bonu podarunkowego Legii Nabywca nie skorzysta z Bonu podarunkowego Legii. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Bon podarunkowy Legii a odesłaniem Bonu podarunkowego Legii Nabywca zrealizował Bon podarunkowy Legii, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Bonu podarunkowego Legii w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Bonu podarunkowego Legii. Odstąpienie od umowy o Bon podarunkowy Legii zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz postanowień § 7 niniejszego Regulaminu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Bon podarunkowy Legii zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Bonu podarunkowego Legii w przypadku odstąpienia od takiej umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

18. Nabycie lub realizacja Bonu podarunkowego Legii są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu.

19. Nabywca Bonu podarunkowego Legii jest zobowiązany do poinformowania użytkownika, któremu przekazuje niniejszy bon o treści niniejszego Regulaminu.

20. Bon podarunkowy Legii w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.

21. Celem uniknięcia wątpliwości Bon podarunkowy Legii nie jest możliwy do nabycia ani do realizacji w innych Sklepach Stacjonarnych Legii, aniżeli Sklep Stacjonarny Legii „Fan Store” zlokalizowany przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

22. Bon podarunkowy Legii jest ważny wyłącznie przez 1 (jeden) rok od daty dokonania zakupu.

§ 11.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Internetowego Legii, w tym Nabywców i osób posiadających konto w Sklepie Internetowym Legii jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. W sprawie przetwarzania danych osobowych można zawsze zwrócić się do spółki Legia Warszawa S.A. m.in. poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając maila na adres: daneosobowe@legia.pl.

2. Dane będą wykorzystywane przez spółkę Legia Warszawa S.A. w celu:

1) utrzymania konta w Sklepie Internetowym Legii (w przypadku założenia takiego konta); (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu);

2) umożliwienia składania zamówień i ich realizacji, obsługi tych zamówień i kontaktów dotyczących zamówień; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer rachunku bankowego);

3) obsługi zgłoszeń, oceny satysfakcji z produktów i usług; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o transakcjach i sposobie dostawy);

4) informowania o i prowadzenia marketingu usług i produktów Legii Warszawa S.A., a niekiedy również Sponsorów i Partnerów Legii oraz podmiotów związanych z Legią Warszawa S.A., tj. Fundacji Legia Soccer Schools oraz Fundacji Legii; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);

5) tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych dla użytkownika, a także do analiz (m.in. statystycznych i dotyczących istotnych cech odbiorców naszych usług i produktów) prowadzonych w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);

6) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);

7) wykonania zobowiązań wobec Nabywcy czy posiadacza konta w Sklepie Internetowym Legii; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);

8) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Legii Warszawa S.A., np. w zakresie podatków, jak również w związku ze sprawą, z którą się zwróci do Legii Warszawa S.A. dany użytkownik np. skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem lub w związku z którą Legia Warszawa S.A. skontaktuje się z użytkownikiem czy Nabywcą np. udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach).

3. Legia Warszawa S.A. przetwarza dane na następujących podstawach prawnych, w zależności od okoliczności, ponieważ jest to niezbędne do:

1) wykonania umowy, której stroną jest użytkownik – dotyczy to utrzymania konta w Sklepie Internetowym Legii (w przypadku jego założenia), jak i obsługi każdego ze złożonych przez Nabywcę zamówień, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO”);

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Legii Warszawa S.A. – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) kierowania marketingu bezpośredniego, na który dana osoba wyraziła uprzednio zgodę, obejmującego przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Legii Warszawa S.A., a niekiedy również Sponsorów i Partnerów Legii oraz podmiotów związanych z Legią Warszawa S.A., tj. Sekcji Legii Warszawa, Fundacji Legia Soccer Schools oraz Fundacji Legii, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Legię Warszawa S.A. lub inne podmioty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dotyczy to następujących przypadków:

a) marketing bezpośredni obejmujący przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Legii Warszawa S.A., a także, w przypadku założenia konta w Sklepie Internetowym Legii, informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla danej osoby na podstawie analizy jej historii zakupów i innych informacji (np. ofert rabatów urodzinowych do wykorzystania w okolicy dnia urodzin, ofert skierowanych wyłącznie w związku z określonymi cechami np. miejscem zamieszkania, płcią, grupą wiekową itp.);

b) badanie satysfakcji ze świadczonych przez Legię Warszawa S.A. usług i sprzedawanych produktów oraz z jakości obsługi klienta;

c) analiza aktywności klientów Legii Warszawa S.A. na stronie internetowej Sklepu Internetowego Legii w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców oraz w związku z marketingiem afiliacyjnym prowadzonym przez Legię Warszawa S.A.;

d) udzielenie odpowiedzi w związku ze skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem;

e) ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

4. Dane mogą zostać udostępnione przez Legię Warszawa S.A. następującym podmiotom:

1) dostawcom usług świadczonych na rzecz Legii Warszawa S.A. w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej Sklepu Internetowego Legii,

2) dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Legii,

3) podmiotom procesującym płatności online,

4) podmiotom przetwarzającym dane w związku z profilowaniem,

5) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe i w zakresie dostawy przesyłek,

6) agencjom realizującym na zlecenie Legii Warszawa S.A. usługi marketingowe,

7) organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ani do organizacji międzynarodowych. W pewnych przypadkach, w szczególności w przypadku korzystania z rozwiązań IT świadczonych z wykorzystaniem serwerów, które mogą znajdować się poza terytorium EOG, Legia Warszawa S.A. może przekazywać dane osobowe do tzw. państw trzecich. Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo polskie i europejskie. W związku z tym Legia Warszawa S.A. przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Masz prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG za pośrednictwem Legii Warszawa S.A.

6. Legia Warszawa S.A. będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nią celów, dla których są przetwarzane.

7. Legia Warszawa S.A. będzie przechowywać dane:

1) tak długo jak długo istnieć będzie między użytkownikiem, np. Nabywcą a Legią Warszawa S.A. relacja uzasadniająca takie przetwarzanie w szczególności tak długo, jak utrzymujesz aktywne konto użytkownika w Sklepie Internetowym Legii czy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.

2) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Legii Warszawa S.A., tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Legii Warszawa S.A. lub roszczeń Legii Warszawa S.A. wobec użytkownika wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 6 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), których byłeś stroną, oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.

3) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Legii Warszawa S.A., tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę, wniosek, reklamację lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zasadniczo nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń użytkownika, w tym Nabywcy lub roszczeń Legii Warszawa S.A. wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy związanych z tym postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.

4) dla celów wywiązania się przez Legię Warszawa S.A. z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) - przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).

5) w przypadku wniesienia przez daną osobę w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, Legia Warszawa S.A. przestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Legia Warszawa S.A. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jej interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W związku z tym, że Legia Warszawa S.A. przetwarza dane osobowe, przysługuje osobom, których dane dotyczą szereg praw, o których mowa poniżej.

9. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z Legią Warszawa S.A., w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail: daneosobowe@legia.pl.

10. Jeżeli osoba zwróci się do Legii Warszawa S.A. z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej tożsamości, Legia Warszawa S.A. może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości. Legia Warszawa S.A. będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

11. Jeżeli Legia Warszawa S.A. wykaże, że żądania danej osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Legia Warszawa S.A. może:

1) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo

2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

12. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w sklepie internetowym, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Legia Warszawa S.A. przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Legię, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez Legię Warszawa S.A. danych, jeżeli nie zostały zebrane od niej. Osoba ma ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

13. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym Legii ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

14. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym Legii ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2) wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;

3) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

4) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

5) cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie jej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania’

6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

15. Osoba, której dane dotyczą nie będzie mogła jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

16. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym Legii ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Legię Warszawa S.A., np. gdy:

1) kwestionuje prawidłowość przetwarzanych swoich danych osobowych - w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

2) w jej ocenie przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwia się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3) Legia Warszawa S.A. nie potrzebuje już jej danych osobowych dla realizacji jej celów, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

4) wniosła sprzeciw wobec przetwarzania przez Legię Warszawa S.A. jej danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację - w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych Legii Warszawa S.A. są nadrzędne wobec podstaw jej sprzeciwu.

17. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych Legia Warszawa S.A. będzie je mogła przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będą mogły być podejmowane przez Legię Warszawa S.A. tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.

18. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym Legii ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyła Legii Warszawa S.A. oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Legii Warszawa S.A., jeżeli:

1) przetwarzanie odbywa się na podstawie jej zgody lub na podstawie umowy z nią, a jednocześnie

2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

19. W sytuacji wskazanej powyżej w ust. 18 osoba ma jednocześnie prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Legia Warszawa S.A. bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

20. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym Legii ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Legii Warszawa S.A. W takim przypadku powinna wskazać tę szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania jej danych objętych sprzeciwem.

21. Na skutek sprzeciwu, Legia Warszawa S.A. zaprzestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Legia Warszawa S.A. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, która wniosła sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

22. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Legia Warszawa S.A. zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

23. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, która ją wyraziła ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

24. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym Legii ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej narusza postanowienia RODO.

25. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do utrzymywania konta w Sklepie Internetowym Legii (np. adres email), dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na identyfikację, dane niezbędne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.

26. Legia Warszawa S.A., w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o użytkownikach strony internetowej, w tym Nabywcach i ocenia ich preferencje zakupowe tak, aby przedstawić im ofertę dopasowaną do ich cech lub odpowiadającą – w ocenie Legii Warszawa S.A. – ich potrzebom i wymaganiom.

27. Legia Warszawa S.A. prowadzi ponadto działania o charakterze profilowania monitorujące ruch internetowy użytkowników stron internetowych Legii Warszawa S.A. (w szczególności identyfikując strony internetowe, z których użytkownicy weszli na strony Legii Warszawa S.A.) w związku z prowadzonym przez Legię Warszawa S.A. marketingiem afiliacyjnym.

28. Na stronie internetowej znajdują się linki do zewnętrznych portali społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn). Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu w dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki poszczególnych portali społecznościowych, a przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami portalu społecznościowego i użytkownik zostaje przekierowany na stronę tego portalu. Dostawca portalu otrzyma informacje o tym, że użytkownik odwiedził stronę Sklepu Internetowego przed wejściem na stronę tego portalu (nawet jeśli nie jest zarejestrowany lub zalogowany w tym portalu). Tego rodzaju informacja (włączając w to adres IP) zostanie przesłana bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwery portalu społecznościowego (zwykłe zlokalizowane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki) i będzie tam przechowywana. Jeśli użytkownik jest zalogowany do danego portalu, portal ten niezwłocznie powiąże jego wizytę na portalu z kontem w tym portalu. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były przesyłane do dostawców portali społecznościowych, nie powinien klikać linków tych portali. Jeśli użytkownik nie chce, by dostawca portalu powiązał wizytę na tym portalu z jego profilem, powinien upewnić się, że wcześniej wylogował się z portalu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez poszczególne portale można znaleźć na ich stronach internetowych.

§ 12.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy zawartej na odległość. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Konsument może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu Internetowego Legii, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego Legii usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: sklep.online@legia.pl.

5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy Legii korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Legii. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Polityka dotycząca plików cookies przyjęta przez Legię dostępna jest na stronie www.legia.com.

6. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego Legii www.sklep.legia.com. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym Legii, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego albo podmiotem w odniesieniu do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, przysługujących tym podmiotom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.sklep.legia.com.

9. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.01.2021 r.


Wzór formularza odstąpienia od umowy - do pobrania

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO LEGII WARSZAWA

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Legia Warszawa S. A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep.online@legia.pl, telefon: (22) 318 20 29, faks (22) 318 20 01 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.online@legia.pl lub pismo wysłane pocztą na adres: Legia Warszawa S. A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, z dopiskiem „ Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, z dopiskiem „ Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

Adresat:

Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

e-mail: sklep.online@legia.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp.

Nazwa

Symbol /rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

2.

3.

4.

5.


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)

Adres

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej )

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin obowiązujący do 31.12.2020 roku dostępny jest tutaj: https://sklep.legia.com/regulamin-oldREGULAMIN PROMOCJI „Do 99% taniej na najtańszy produkt w koszyku" - tutaj