100% gwarancja

oryginalności

darmowa dostawa

dla zamówień PL > 250 zł

prezent

dla zamówień > 300 zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEGII WARSZAWA S.A.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEGII WARSZAWA S.A.


§ 1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

I. Sprzedawca – oznacza spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097402, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 5261724308, z kapitałem zakładowym w wysokości 12.156,000,00 złotych (w całości wpłaconym), e-mail: sklep.lazienkowska@legia.pl, nr telefonu (22) 318 20 29, faks (22) 318 20 01, ze Sprzedawcą można kontaktować się za pomocą w/w danych.

II. Sklep Legii – oznacza sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.legia.com prowadzony przez Sprzedawcę tj. Legię Warszawa S. A. z siedzibą w Warszawie.

III. Sklep stacjonarny Legii – oznacza sklep firmowy Sprzedawcy znajdujący się przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, punkt sprzedażowy Sprzedawcy znajdujący się w Centrum Handlowym M1 Marki przy ul. Józefa Piłsudskiego 1, 05-270, Marki oraz punkt sprzedażowy Sprzedawcy Legia Fan Corner znajdujący się w Salonie NC+ w Centrum Handlowym Janki przy ul. Mszczonowskiej 3, 05-094, Janki, z wyłączeniem Sklepu Legii.

IV. Bon podarunkowy Legii - bon towarowy na okaziciela w formie papierowej lub w formie elektronicznej, wydany przez Sprzedawcę i dostępny do nabycia w Sklepie Legii, uprawniający posiadacza do wymiany go na Towar dostępny w Sklepie Legii albo w Sklepie Stacjonarnym Legii do maksymalnej kwoty wartości nominalnej bonu.

V. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.legia.com prowadzonego przez Sprzedawcę tj. Legię Warszawa S. A. z siedzibą w Warszawie.

VI. Umowa – oznacza umowę sprzedaży Towaru na odległość (drogą elektroniczną) zawartą pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Legii;

VII. Nabywca – oznacza osobę, która zawarła na odległość ze Sprzedawcą umowę (w języku polskim) w zakresie nabycia Towaru albo nabyła Bon podarunkowy Legii za pośrednictwem Sklepu Legii;

VIII. Towar – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Legii;

IX. Serwis PayU” – oznacza serwis internetowy umożliwiający dokonywanie szybkich płatności (przelewów) internetowych prowadzony przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

X. „Kupuj z MasterPass” – oznacza platformę transakcyjną oferowaną przez MasterCard (MasterCard – belgijska spółka MasterCard Europe SA, z siedzibą w Waterloo 198A, Chaussee de Tervuren, 1410, Belgia; numer w rejestrze BE 0448.038.446), w ramach której oferowany jest Portfel MasterPass.


§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Legii prowadzi w ramach swojej działalności gospodarczej Sprzedawca. Każdy klient Sklepu Legii może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych wskazanych w §1 pkt. I powyżej.

2. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który określa:

a) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz klientów Sklepu Legii, oraz

b) zasady wykorzystywania Bonów podarunkowych Legii;

c) zasady korzystania ze Sklepu Legii przez ich klientów.

3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Legii usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie Legii są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT o ile jest należny (cena brutto). Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy Towarze w chwili złożenia przez Nabywcę zamówienia. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Legii oraz wprowadzania do nich zmian. Zmiany cen nie rzutują na Umowy zawarte z Nabywcą przed zmianą cen.

5. Informacje o Towarach w Sklepie Legii nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Legii były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Legii w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji Sklepu Legii.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Nabywcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Nabywcę.

8. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Nabywcy czy Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor, proporcje itp.).

9. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ, znaki Towarowe umieszczone w Sklepie Legii stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy.

10. Wykorzystane w Sklepie Legii znaki Towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie Legii wyłącznie w celach informacyjnych.

11. Korzystający ze Sklepu Legii nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Sklep Legii, w tym w szczególności w treści znajdujące się w Sklepie Legii.

12. W ramach Sklepu Legii, Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania reklam oraz innych treści komercyjnych.

13. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu Legii było maksymalnie bezpieczne. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu Legii, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu Legii przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu Legii.


§ 3

WARUNKI DOSTEPU DO SKLEPU LEGII

1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu Legii jest wykorzystanie urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

2. Korzystanie ze Sklepu Legii przez klienta Sklepu Legii będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące szczegółowe wymagania techniczne:

a) głębia kolorów: 32 bity lub wyższa;

b) przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari;

c) włączona obsługa cookies;

d) włączona obsługa Javascript.

3. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 i 2 powyżej nie będzie mógł umożliwić klientowi korzystania ze Sklepu Legii, w tym złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Legii ani przeprowadzenia procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizowania zawartej Umowy.

4. Sprzedawca świadczy na rzecz klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) umożliwienie zawierania Umów w Sklepie Legii;

b) umożliwienie zakładania indywidulanych kont klientów w Sklepie Legii;

c) wydawanie i realizowanie Bonów prezentowych Legii;

d) przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów dostępnych w Sklepie Legii.

5. Każdy klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedającego usług wskazanych w ust. 4 pkt b) i d) powyżej.

6. Klient, który korzysta ze Sklepu Legii, zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) korzystania ze Sklepu Legii w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Legii niezamówionej informacji handlowej;

d) korzystania ze Sklepu Legii w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;

e) korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Legii do użytku własnego.


§ 4

ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia na Towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia dostępny w Sklepie Legii.

2. W celu złożenia zamówienia użytkownik (dalej: „Klient”) musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Każdy Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie Legii swojego indywidualnego konta.

3. Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.

4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, stanowiącego ofertę zawarcia Umowy, Klient otrzymuje e-mail od Sklepu Legii na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte i przedmiot zamówienia jest dostępny w Sklepie Legii. Z momentem otrzymania potwierdzenia o dostępności przedmiotu zamówienia w Sklepie Legii dochodzi do zawarcia Umowy. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje także informacje, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep Legii rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Nabywcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.

5. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Legii oraz pod warunkiem zapłaty należności za przedmiot zamówienia przez Nabywcę. W przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych zamówieniem w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu Legii, Nabywca zostanie poinformowany o stanie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania ww. informacji decyzji o jednym z następujących sposobach realizacji zamówienia:

a) całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia przez Sklep Legii zamówienia; albo

b) częściowa realizacja zamówienia oraz odstąpienie od realizacji zamówienia w zakresie Towaru niedostępnego w magazynie Sklepu Legii; albo

c) anulowanie całości zamówienia.


§ 5

PŁATNOŚCI

1. Płatności na rzecz Sklepu Legii mogą zostać dokonane:

a) w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line) za pośrednictwem Serwisu PayU;

b) w formie przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink);

c) poprzez zapłatę kartą płatniczą;

d) za pośrednictwem Kupuj z MasterPass;

e) przy odbiorze przesyłki, tzw. za pobraniem.

2. Rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie Legii (z wyjątkiem przesyłek za pobraniem oraz płatności za pośrednictwem Kupuj z MasterPass, oraz realizacji Bonu podarunkowego Legii) odbywa się za pośrednictwem Serwisu PayU. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za Towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy PayU, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Nabywcę. Serwis PayU może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Nabywcę, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez Serwis PayU, potwierdzenia dokonania płatności przez Nabywcę. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sprzedawca zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków na rachunek bankowy PayU, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Nabywcę. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek PayU w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji. Sprzedawca udostępnia Nabywcy odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU (np. banku) za pośrednictwem Serwisu PayU.

3. Nabywca po zatwierdzeniu formularza transakcji zawierającego podsumowanie zamówienia (przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Serwisu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

a) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego;

b) w przypadku płatności w drodze przelewu w technologii PayByLink - na stronę internetową banku;

c) w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu PayU, w tym przypadku Nabywca powinien dokonać przelewu zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego.

4. W przypadku wyboru formy płatności za pośrednictwem Kupuj z MasterPass, po zatwierdzeniu formularza transakcji zawierającego podsumowania zamówienia (przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”), Nabywca jest .Szczegółowa procedura dokonywania płatności za Towary w Sklepie Legii za pośrednictwem Kupuj z MasterPass została opisana pod następującym adresem: www.legia.com/aktualnosci/masterpass-nowa-forma-pl... .

5. W celu dokonania płatności Nabywca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez Serwis PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.


§ 6

ODBIÓR I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Nabywca ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 powyżej, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:

a) wysyłka Towaru na adres wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia lub w ramach rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Legii;

b) odbiór osobisty Towaru w stacjonarnym Sklepie Kibica Legii Warszawa, zlokalizowanym przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

2. Wysyłka Towaru, o której mowa w ust. 1. pkt a) powyżej, następuje w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę od Serwisu PayU potwierdzenia zapłaty należności przez Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane. Wysyłki są realizowane na wyłącznie terenie Polski, Europy, USA, Kanady oraz Australii.

3. Wysyłka Towaru, o której mowa w ust. 1. pkt a) powyżej, może nastąpić w drodze jednej z poniższych form realizacji zamówienia, którą należy wybrać w formularzu zamówienia:

a) przesyłki kurierskiej zwykłej; albo

b) przesyłki za pobraniem (płatność przy odbiorze).

4. W przypadku wyboru przez Nabywcę odbioru osobistego Towaru w stacjonarnym Sklepie Kibica Legii Warszawa, o którym mowa w ust. 1. pkt b) powyżej, Nabywca otrzyma na wskazany przez siebie zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej adres e-mail wiadomość o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę od Serwisu PayU potwierdzenia zapłaty należności przez Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane.

5. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany przez Nabywcę w zamówieniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Paczki wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.


§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Nabywcy będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy (dalej: „Konsument”).

2. Konsument, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Pouczenie o prawie o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi poinformować Sprzedawcę (Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3, e-mail: sklep.lazienkowska@legia.pl, faks: (22) 318 20 01) o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument powinien odesłać lub przekazać zakupiony Towar na adres Sprzedawcy: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w takim przypadku.

9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 8

RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Towary oferowane w przez Sprzedawcę w Sklepie Legii są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Nabywcy Towaru bez wad.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.

4. Każdy Towar kupiony w Sklepie Legii może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.

5. Reklamację można złożyć:

a) drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja”;

b) doręczyć osobiście do Sklepu Legii.

6. Nabywca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Towaru lub przesyłki zawierającej reklamowany Towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Nabywcy o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14-dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

8. W razie stwierdzenia przez Nabywcę uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Nabywca sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy – w przypadku odbioru w Towaru w sklepie stacjonarnym) tzw. protokół szkody.

9. W przypadku, gdy Nabywca nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.


§ 9

PROMOCJE I RABATY

1. Rabatów lub zniżek nie można ze sobą łączyć lub łączyć z innymi promocjami lub kuponami/rabatami obowiązującymi w Sklepie Legii.

2. Klient, który dokonał rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Legii i podał swoją datę urodzenia, otrzyma drogą elektroniczną od Sprzedawcy w dniu urodzin 10% rabat na zakupy w Sklepie Legii.

3. Nabywca, który dokonał w jednym zamówieniu (zawarł Umowę) zakupu Towaru w Sklepie Legii o wartości powyżej 300 zł (trzysta złotych) brutto, jest uprawniony do otrzymania od Sprzedawcy darmowego Towaru ze Sklepu Legii wybranego przez takiego Nabywcę z listy darmowych prezentów dostępnej w Sklepie Legii. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku gdy wartość danego zamówienia Nabywcy zmniejszy się do kwoty nie przekraczającej 300 zł brutto wskutek skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od Umowy (całości lub części zamówienia), taki Nabywca jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy otrzymany darmowy Towar, o którym mowa w zdaniu poprzednim.


§ 10

BONY PODARUNKOWE LEGII

1. Klient może nabyć w Sklepie Legii Bon podarunkowy Legii wydawany przez Sprzedawcę w formie:

a) cyfrowej (wysyłka na adres poczty elektronicznej), albo

b) papierowej (wysyłka pocztą na adres stacjonarny).

2. W przypadku zamówienia Bonu podarunkowego Legii w formie cyfrowej Nabywca albo osoba wskazana przez Nabywcę otrzymuje za pośrednictwem e-maila Bon podarunkowy Legii w formie pdf ze specjalnym kodem. Wykorzystanie Bonu podarunkowego Legii w formie cyfrowej następuje poprzez:

a) wprowadzenie specjalnego kodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim w procesie składania zamówienia Towaru w Sklepie Legii, albo

b) okazanie wydrukowanego Bonu podarunkowego Legii w formie cyfrowej kasjerowi w Sklepie Stacjonarnym Legii z uwzględnieniem ust. 4 poniżej.

3. W przypadku zamówienia Bonu podarunkowego Legii w formie papierowej (wysyłka na adres stacjonarny) Nabywca albo osoba wskazana przez Nabywcę otrzymuje Bon podarunkowy Legii w formie papierowej ze specjalnym kodem (wydrukowany przez Sprzedawcę). Wykorzystanie Bonu podarunkowego Legii w formie papierowej następuje poprzez:

a) wprowadzenie specjalnego kodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim w procesie składania zamówienia Towaru w Sklepie Legii, albo

b) okazanie Bonu podarunkowego Legii w formie papierowej kasjerowi w Sklepie Stacjonarnym Legii z uwzględnieniem ust. 4 poniżej.

4. W sytuacjach o których mowa w ust. 2 pkt b) i ust. 3 pkt b) powyżej kasjer w Sklepie Stacjonarnym Legii przed wydaniem towaru dokonuje następujących czynności:

a) weryfikuje ważność Bonu podarunkowego Legii;

b) weryfikuje wartość nominalną Bonu podarunkowego Legii;

c) dokonuje blokady Bonu podarunkowego Legii aby nie mógł być wykorzystany ponownie.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają w żaden sposób ustawowych uprawnień Konsumentów związanych z niezgodnością z umową towaru nabytego z wykorzystaniem Bonu podarunkowego Legii.

6. Bon podarunkowy Legii podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Bonu podarunkowego Legii w zakresie ujawnienia się wady Bonu podarunkowego Legii w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

7. Bon podarunkowy Legii może być wykorzystany wyłącznie jednokrotnie.

8. Jeżeli wartość Bonu podarunkowego Legii przekracza wartość towaru, który posiadacz takiego bonu chce nabyć od Sprzedawcy, to pozostała kwota z Bonu podarunkowego Legii przepada. W takim przypadku posiadacz Bonu podarunkowego Legii może zwiększyć wartość zakupów o dodatkowe inne towary, aby wartość zakupów była równa co najmniej wartości Bonu podarunkowego Legii.

9. Bon podarunkowy Legii wymieniany jest na Towary, a nie na całkowitą zawartość zamówienia Towaru, dodatkowo doliczane są koszty przesyłki, koszty manipulacyjne zgodnie z niniejszym Regulaminem.

10. Sprzedawca nie generuje faktury, ponieważ Bon podarunkowy Legii nie jest ani usługą, ani produktem, tylko notą księgową.

11. Bon podarunkowy Legii jest generowany dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty przez Nabywcę.

12. Bon podarunkowy Legii nie podlega wymianie na gotówkę.

13. Wydanie Bonu podarunkowego Legii nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Bonu podarunkowego Legii może być wydawany na życzenie Nabywcy dokument KP (pisemnego pokwitowania) nie stanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

14. Sprzedawca nie wystawia duplikatów Bonów podarunkowych Legii utraconych lub uszkodzonych z winy posiadacza takiego bonu.

15. Nie ma możliwości zastrzeżenia czy zablokowania Bonu podarunkowego Legii utraconego.

16. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Legii, jej posiadaczowi nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia.

17. Wszelkie reklamacje związane z Bonami podarunkowymi Legii będą rozpatrywane przez Sprzedawcę zgodnie §8 niniejszego Regulaminu.

18. Bonu towarowego Legii nie można wymienić na inny Bon towarowy Legii.

19. Nabywca, który zawarł umowę o Bon podarunkowy Legii za pośrednictwem Sklep Legii, może odstąpić od umowy o Bon podarunkowy Legii bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Bonu podarunkowego Legii przez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Bon podarunkowy Legii został wykorzystany w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Bonu podarunkowego Legii, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Bon podarunkowy Legii Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Bonu podarunkowego Legii Nabywca nie skorzysta z Bonu podarunkowego Legii. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Bon podarunkowy Legii a odesłaniem Bonu podarunkowego Legii Nabywca zrealizował Bon podarunkowy Legii, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Bonu podarunkowego Legii w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Bonu podarunkowego Legii. Odstąpienie od umowy o Bon podarunkowy Legii zawartej za pośrednictwem Sklepu Legii oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz postanowień §7 niniejszego Regulaminu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Bon podarunkowy Legii zawartej za pośrednictwem Sklepu Legii wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Bonu podarunkowego Legii w przypadku odstąpienia od takiej umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu.

20. Nabycie lub realizacja Bonu podarunkowego Legii są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu.

21. Nabywca Bonu podarunkowego Legii jest zobowiązany do poinformowania użytkownika, któremu przekazuje niniejszy bon o treści niniejszego Regulaminu.

22. Bon podarunkowy Legii w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.


§ 11

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe przekazywane przez Nabywców są przetwarzane przez spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 3 wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep Legii.

2. Administratorem tych danych jest spółka Legia Warszawa S.A. (adres siedziby jak wyżej).

3. Każdy Klient czy Nabywca mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Klient oraz oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta czy Nabywcy.

4. Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy czy Klienta odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Sprzedawca jako administrator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Sprzedawcy na adres: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa.§ 12

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy zawartej na odległość. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Konsument może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu Legii, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu Legii usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: sklep.lazienkowska@legia.pl.

5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Legii korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Legii. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Polityka dotycząca plików cookies przyjęta przez Legię dostępna jest na stronie www.legia.com.

6. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu Legii. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie Legii, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.sklep.legia.com

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

(dane Sprzedawcy)

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

- Data zawarcia umowy/odbioru Towaru

- Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- DataZałącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO LEGII WARSZAWA

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Legia Warszawa S. A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep.lazienkowska@legia.pl, telefon: (22) 318 20 29, faks (22) 318 20 01 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.lazienkowska@legia.pl lub pismo wysłane pocztą na adres: Legia Warszawa S. A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


2. Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: Legia Warszawa S. A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:

Legia Warszawa S. A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

e-mail: sklep.lazienkowska@legia.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp. Nazwa Symbol /rozmiar Ilość Cena jednostkowa brutto

1.

2.

3.

4.

5.


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)

Adres

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.